Louise Åhl Rosell
Nyhet Juridik 14 januari 2021

Tillfällig pandemilag fr.o.m. 10 januari – maximalt åtta deltagare på visning framöver?

Er verksamhet; möten, visningar, kontraktsskrivningar och tillträden, har på ett föredömligt sätt anpassats för en vardag när vi inte kan mötas som vanligt. Nu har en, tillfällig, pandemilag trätt i kraft. Mot bakgrund av den har Mäklarsamfundet sett över sina rekommendationer ut till er, särskilt vad gäller visningar framöver.

I rekordfart (sett ur ett lagstiftningsperspektiv) har en tillfällig pandemilag arbetats fram och röstats igenom av riksdagen. Den trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller fram till och med september 2021. 

Lagen ger regeringen (via den myndighet regeringen utsett; Folkhälsomyndigheten) möjlighet att i syfte att motverka smittspridning av covid-19 sätta begränsningar för verksamheter som tidigare inte varit möjligt för regeringen att ingripa emot. Till lagen hör en förordning som redan innehåller vissa mer detaljerade bestämmelser för viss typ av verksamhet men framöver kan det komma att utfärdas mer konkreta regler för dessa platser om man bedömer det vara nödvändigt. 

Den tillfälliga pandemilagen möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter om exempelvis maxantal besökare och avståndsmöjligheter mellan besökare eller deltagare i viss verksamhet eller sammankomst. Folkhälsomyndigheten är utpekad myndighet att meddela sådana mer detaljerade riktlinjer och Länsstyrelserna runtom i landet får i uppgift att utföra kontroller mot de olika verksamheterna. 

Hur passar då mäklarnas verksamhet in i den nya lagen - passar den överhuvudtaget in?

En av de verksamheter som räknas upp är privata sammankomster. Det regleringen syftar till att täcka in är ”tillställningar och andra liknande privata sammankomster”. Framförallt är det sådana med stort antal deltagare och där människor samlas under en längre tid som ska kunna regleras. Det är ganska snabbt konstaterat att ett av de mer effektiva sätten för smittan att spridas är när människor, mer än högst tillfälligt, vistas nära varandra och då särskilt i inomhusmiljöer.

Men en bostadsvisning, kan det räknas som en privat sammankomst som träffas av lagen?

Följande är citerat ur förordningen som kompletterar den nya lagen: Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder (...) ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, får endast använda (…) utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare. 

Då förarbetena inte lämnar någon direkt ledning framtvingar det den försiktiga tolkningen att visningar inte bör ha fler besökare samtidigt än att besökarna samt mäklare (och eventuell assistent) totalt sett är åtta personer vid ett och samma tillfälle. 

Många av er har på ett föredömligt sätt uppmanat spekulanter att boka in sig för tidsangivna visningar, samt att sällskapen själva begränsar sig ifråga om antal i möjligaste mån. Detta bör numera vara regel. I händelse av att en visning, trots denna uppmaning, besöks av ytterligare sällskap ska begränsningen om maximalt åtta personer gälla. En komplikation kan givetvis uppstå i mindre bostäder, och då bör riktlinjen som gäller för handelsplatser (om yta motsvarande 10 kvm per besökare) gälla. Om bostadens tillgängliga yta  gör att det befintliga antalet (även om det är färre än åtta) inte har tillräckligt utrymme att röra sig på bör du helt enkelt neka inträde till bostaden. 

Vi är fullt medvetna om att ni säkerligen har, och kommer att, få ta svåra diskussioner med personer som vill göra egna bedömningar. Vi hoppas oavsett att våra rekommendationer, samt rådgivning när det behövs, kan vara till hjälp – även i det här avseendet.

Ta hand om er där ute!


Louise Åhl Rosell
Bitr. förbundsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 14 januari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Covid Juridik