Budgivning

Regler saknas för budgivning

Det finns inte några lagregler för sådan budgivning som förekommer vid köp av bostäder och fritidshus. Rutinerna för budgivning varierar mellan mäklarföretag och inom samma företag mellan enskilda objekt. 

Budgivning är inte bindande. Det gäller även om budet lämnats skriftligt eller om parterna avtalat om en tid för kontraktsskrivning. Förklaringen är de formkrav som finns om skriftliga avtal i jordabalken och bostadsrättslagen vid köp av en fastighet respektive en bostadsrätt. 

Säljaren bestämmer

Säljaren kan ändra sina instruktioner till mäklaren angående försäljningen. Det innebär till exempel att en planerad visning kan ställas in eller att en kontraktsskrivning kan genomföras utan att andra spekulanter får möjlighet att lämna nya bud.

Mäklaren är skyldig att ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Det gäller även om buden inte lämnats på det sätt som säljaren bestämt eller om en tid för kontraktsskrivning har avtalats med säljaren och en spekulant. Det är alltid säljaren som bestämmer vem som blir köpare och när kontrakt ska skrivas mellan parterna.

Mäklaren ska notera alla bud i en budgivningslista med uppgifter om budgivarens namn, kontaktuppgifter, belopp, tiden för när budet lämnades och villkor för budet. Budlistan ska lämnas till säljaren då förmedlingsuppdraget avslutas. Detta sker normalt vid tillträdet och då ska även en köpare få listan. 

Olika former för budgivning

Öppen budgivning
En öppen budgivning är den vanligaste formen för budgivning och kännetecknas av att buden lämnas i tidsordning. Den som deltar i budgivningen har normalt möjlighet att bjuda över andra spekulanters bud. Det kan förekomma att ett bud är förenat med ett villkor eller ett annat förslag.

Sluten budgivning 
Buden lämnas skriftligt inom en viss bestämd tid. Säljaren har då möjlighet att acceptera något av buden eller förkasta alla bud. Det kan förekomma att det som börjar som en öppen budgivning avslutas med en sluten budgivning för att bestämma vem som ska bli köpare.

Mäklarens information om budgivning

Mäklaren ska upplysa om hur säljaren avser att genomföra försäljningen. Det gäller till exempel de praktiska förutsättningarna för hur en eventuell budgivning kan gå till. Om säljaren har framställt vissa villkor (t.ex. krav på friskrivningsklausul) eller önskemål (t.ex. en viss tillträdesdag) bör detta framgå. 

Mäklaren kan inte ge löfte om att bostaden kommer att säljas till ett visst pris eller vid ett visst tillfälle. Mäklaren kan inte heller utlova en spekulant ska få tid för att göra ytterligare kontroller av sin finansiering eller liknande. Mäklarens främsta uppgift är att vidarebefordra bud och annan information från spekulanter till säljaren om intresset för ett objekt. Mäklaren får ge säljaren sakliga råd i valet av köpare.  

Pågående budgivning

Mäklaren ska lämna information om vad som gäller för en pågående eller planerad bud-givning. Sådan information ska även innehålla uppgifter om – och i så fall hur – man som spekulant kan få information om en sådan budgivning. Det förekommer att vissa bud inte presenteras på mäklarens webbplats eller vidarebefordras till andra spekulanter. 

Kom ihåg!

  • Budgivning är inte bindande
  • Förutsättningarna för tidigare lämnade bud kan ändras snabbt
  • Säljaren kan ändra sina instruktioner till mäklaren och
  • Säljaren bestämmer vem som blir köpare
Skapad 5 juli 2018
Uppdaterad 10 april 2023