Skogskurs för fastighetsmäklare

Grundutbildning för förmedling av jord- och skogsfastigheter

Fastighetsmäklare som har sin huvudsakliga förmedlingsverksamhet inom området för jord- och skogsfastigheter, eller den som vill lära sig mer om att förmedla jord- och skogsfastigheter erbjuds årligen en återkommande grundutbildning.

Grundutbildningen för jord- och skogsfastigheter består av tre delkurser om två heldagar vardera.

Skoglig grundkurs
Under två dagar kommer du få grundläggande kunskaper och en god insikt i vad det innebär att äga och förvalta skog med den gröna skogsbruksplanen som utgångspunkt.

Genom teoretiska och praktiska moment får du en inblick i skogsproduktion och miljöhänsyn samt kännedom om begrepp och kostnader med mera. Under kursen tas också frågor upp om försäljningsformer för virke, skogens sociala värden, skoglig historik, skogspolitik samt möte med skogsforskare. En stor del av kursen är förlagd i skogen.

Plats: Ånnaboda, väster om Örebro

Värdering och förmedling av gårdar
Kursen visar både på praktiskt och teoretiskt på faktorer som bestämmer värdet på jordbruksfastigheter. Du får en teoretisk genomgång av de begrepp och faktorer som påverkar en gårds värde. Vi går också igenom vad som kännetecknar en bra hästgård och vad man som mäklare måste tänka på när någon vill sälja en "hästgård". Vi gör gårdsbesök där du praktiskt får tillämpa dina nya kunskaper genom diskussion och räkneövningar. Avslutningsvis sker en genomgång av förmedlingsprocessen för gårdar, från intag, objektsbeskrivning, marknadsföring, kontraktsskrivning och avslut.

Fastighetsbildning och arrende
Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning, överlåtelserätt mm för de olika nyttjanderättsformerna.

Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning. I därmed även de olika fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, klyvning, sammanläggning och fastighetsreglering.

I vilka situationer kan de olika åtgärderna användas och vad är det egentligen som sker? Dessutom belyses vad som händer med olika former av rättigheter såsom nyttjanderätter och arrenden vid de olika fastighetsbildningsåtgärderna.

Även samfälligheter behandlas och på vilket sätt dessa kan bildas, ändras och upphävas.

Även bildande av gemensamhetsanläggningar tas upp. Här läggs tyngdpunkten på frågor som berör vägar t ex skyldighet att svara för kostnader och hur anläggningen ska skötas. Även förvaltningen såsom delägarförvaltning och föreningsförvaltning behandlas.

Efter genomförda utbildningar erhåller mäklaren ett diplom samt blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem).

Anmälan till kurs

Kontakta Anna om du har frågor om utbildning

Anna From
Anna From
Marknads- och utbildningschef
Skapad 18 juni 2018
Uppdaterad 25 mars 2024