Media & Opinion

Målet med Mäklarsamfundets arbete inom opinion och påverkan är att påverka den politik, den lagstiftning och de delar av samhällsdebatten som påverkar fastighetsmäklarnas och bostadskonsumenternas vardag. Påverkansarbetet gör medlemsnytta och skapar förändring.

Bostaden är central i de allra flesta människors liv, och många politikområden och regelverk skär igenom bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet påverkansarbetet utgår från det som påverkar oss mest som bransch: politik, ekonomi och teknik.

Mäklarsamfundets påverkansarbete utgår ifrån tre områden:

1. Mäklarsamfundet ska verka för bättre förutsättningar för rörlighet på bostadsmarknaden så att människor i större utsträckning kan flytta när de vill eller behöver.

2. Mäklarsamfundet ska verka för ökad kunskap om och förståelse för fastighetsmäklarrollen och fastighetsmäklartjänsten.

3. Mäklarsamfundet ska verka för att den ökade byggtakten håller i sig så att tillgången på bostäder på sikt möter efterfrågan i alla landets 290 kommuner.


Ansvarig för Mäklarsamfundets opinions och påverkansarbete:

Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se
073-380 72 12