Temarapporter

Ett par gånger om året producerar Mäklarsamfundets analysavdelning rapporter på de prioriterade områden som påverkansarbetet utgår ifrån. Dessa områden är ökat byggande, ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet, ökad konsumenttrygghet och ökad förståelse för fastighetsmäklarens expertroll.

Den stora bostadsutmaningen
Mäklarsamfundet har undersökt i vilken utsträckning den planerade nyproduktionen i norra Norrland kan tillgodose industrietableringarnas behov samt om den planerade nyproduktionen motsvarar vad den eftersökta arbetskraften efterfrågar. Vi har också gjort en beräkning av den förlust som det skulle innebära om bostadsbehovet inte tillgodoses.

Mäklarsamfundets trygghetsprogram
Trygghet är avgörande för att säljare och köpare ska känna förtroende för bostadsmarknaden och vilja genomföra ett bostadsbyte. Eftersom en fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för näringslivets kompetensförsörjning är det i förlängningen en fråga för hela samhällsekonomin. Vi har idag ett effektivt konsumentskydd, som garanterar bostadskonsumentens grundtrygghet, men det behövs mer. I Mäklarsamfundets trygghetsprogram samlar vi tio förslag för en tryggare bostadsmarknad.

Dolda bud
Så kallade dolda bud är relativt vanligt förekommande, även i nuvarande marknadsläge. En stor andel konsumenter tycker att det gör bostadsmarknaden mindre trygg och transparent. En majoritet av fastighetsmäklarna önskar att företeelsen kunde förbjudas. Det visar en ny rapport från Mäklarsamfundet.

Käppar i hjulet
Så hindras jobb, flytt och familjebildande av problem på bostadsmarknaden
Var femte ungdom har övervägt att tacka nej till jobb på grund av dennes situation bostadsmarknaden. Nästan 40 procent i åldern 28–37 har övervägt att flytta från sin nuvarande boendeort av samma anledning. En fjärdedel i samma åldersgrupp har övervägt att inte skaffa barn på grund av svårigheter att hitta en passande bostad som de har råd med. Det visar en ny rapport som Mäklarsamfundet tagit fram i samarbete med Stockholms Handelskammare och Hemnet.

Stämpla ut stämpelskatten
Rekordökning av stämpelskatten stoppar småhusdrömmar
Statens intäkter från stämpelskatterna har ökat dramatiskt och uppgick 2021 till cirka 15.5 miljarder kronor. På tio år har hushållens kostnader för stämpelskatter ökat nästan åtta gånger snabbare än inflationen. Mäklarsamfundets nya rapport ”Stämpla ut stämpelskatten” visar att kostnaden kan uppgå till hundratusentals kronor för den som behöver flytta. Stämpelskatten försvårar inträdet på villamarknaden, försämrar rörligheten, och ökar hushållens ekonomiska sårbarhet.

Villadrömmen som sprack 
Sedan bolånetaket infördes 2010 har andelen av dem som är 35 till 45 år som bor i småhus rasat med 16 procentenheter. Mäklarsamfundet har med hjälp av analysföretaget Evidens undersökt orsakerna till att allt färre hushåll lyckas etablera sig i småhus, och räknat på hur små lättnader i kreditrestriktionerna skulle kunna förverkliga villadrömmen för många fler hushåll, särskilt i storstads- och tillväxtregioner.

Rörligheten i det svenska villabeståndet
Mäklarsamfundet har undersökt hur stor andel av de villor som såldes 1990 som har återförsålts under åren 1990 till och med 2020. Analysen visar att 64 procent av villorna har återförsålts under perioden och att den genomsnittliga innehavstiden för de som sålt under perioden var 10 år. Med en mer rörlig villamarknad skulle utbudet öka och fler barnfamiljer kunna göra verklighet av villadrömmen.

Äldres bostadsdrömmar
Villaägande seniorers bostadspreferenser
Mäklarsamfundet har undersökt villaboende seniorers boendepreferenser och hur dessa har påverkats av pandemin. Undersökningen bestod av en studie med drygt 1 000 respondenter 70 år eller äldre, utförd av WSP. 84 procent av respondenterna behövde kunna flytta till en trea eller större, och bara 8 procent kan tänka sig en boendekostnad på över 10 000 kr per månad. Det är några av resultaten i den nya rapporten: Äldres bostadsdrömmar – villaägande seniorers boendepreferenser.

Du sköna nya värld
Tre trender som formar framtidens bostadsmarknad
Bostadsmarknaden står inför stora och genomgripande förändringar de kommande åren. Klimatförändringar, socioekonomiska klyftor och nya värderingar kommer med stor sannolikhet att föra marknaden i nya riktningar. Men, på vilket sätt? Det har Mäklarsamfundet undersökt i en ny, framtidsspanande rapport. I rapporten med titeln ”Du sköna nya värld? Hur megatrender formar framtidens bostadsmarknad” har Mäklarsamfundet analyserat hur ett antal globala megatrender kan påverka svensk bostadsmarknad de kommande decennierna. I rapporten diskuteras möjliga konsekvenser av sex stora så kallade megatrender.

Brustna drömmar
Var kan samhällsbärarna köpa bostad?
Stigande bostadspriser i kombination med fler och tuffare kreditrestriktioner gör det allt svårare för vanliga löntagare i flera delar av landet att köpa en bostad. Mäklarsamfundet har undersökt möjligheterna för löntagare i samhällsbärande yrken att lånefinansiera ett bostadsköp i våra tre storstadsområden och tre pendlarkommuner. Resultatet är nedslående.

Undantagstillstånd
Små marknadseffekter av amorteringslättnad
Mäklarsamfundet har undersökt om och i så fall hur det tillfälliga undantaget i amorteringsreglerna har påverkat bostadsmarknaden. Nästan hälften av de svarande menar att påverkan är liten eller mycket liten. 17 procent ser en stor eller mycket stor effekt. De regionala skillnaderna är små. Det visar rapporten ”Undantagstillstånd – Marknadseffekter av tillfälligt undantag från amorteringsreglerna”.

Äldres flyttar 
Äldre bor i högst utsträckning i småhus. De bor ofta stort och en stor del av de äldre seniorerna har höga boendekostnader. Om den här gruppen skulle flytta mer som de själva uppger att de önskar så skulle villautbudet öka med cirka 247 000 villor. Det visar en ny rapport från Mäklarsamfundet.

Bilden av rörlighet på bostadsmarknaden
Hur en fråga syns i medierna får konsekvenser för var den hamnar på den politiska agendan. Ur det perspektivet har Mäklarsamfundet låtit undersöka hur bostadsmarknadsfrågorna och särskilt frågor om rörlighet på bostadsmarknaden skildras i svenska medier. Analysen ger bland annat svar på hur medieexponeringen för bostadsmarknads- och rörlighetsfrågor sett ut över tid, vilka aktörer som syns mest samt vilka grupper och problem som lyfts fram mest.

Inlåsningens pris
En ny undersökning från Mäklarsamfundet och Hyresgästföreningen visar tydliga inlåsningseffekter i både det ägda och hyrda boendet.

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige år 2012-2015
Kartläggning över prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige under åren 2012-2015. Statistiken presenteras på län- och kommunnivå.

Två år med bolånetaket
I rapporten presenteras resultatet från Mäklarsamfundet hur bolånetaket påverkade bostadsmarknaden och konsumenterna. 

Dags att slå larm
En rapport om ungas situation på bostadsmarknaden. Vilka faktorer har störst påverkan på unga vuxnas möjligheter att köpa bostad?

Lägre flyttskatter
I rapporten undersöker Mäklarsamfundet tillsammans med Sveriges Byggindustrier hur bostadsmarknaden och konsumenterna skulle påverkas av lägre flyttskatter. 

Svenska luftslott – om äldres valmöjligheter på bostadsmarknaden
Mäklarsamfundet har granskat de äldres situation och valmöjligheter på bostadsmarknaden med hjälp av TNS Sifo. Rapporten presenterades i Almedalen i juni 2015.

Skapad 6 juli 2018
Uppdaterad 14 mars 2023