Temarapporter

Ett par gånger om året producerar Mäklarsamfundets analysavdelning rapporter på de prioriterade områden som påverkansarbetet utgår ifrån. Dessa områden är ökat byggande, ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet, ökad konsumenttrygghet och ökad förståelse för fastighetsmäklarens expertroll.

Undantagstillstånd
Små marknadseffekter av amorteringslättnad
Mäklarsamfundet har undersökt om och i så fall hur det tillfälliga undantaget i amorteringsreglerna har påverkat bostadsmarknaden. Nästan hälften av de svarande menar att påverkan är liten eller mycket liten. 17 procent ser en stor eller mycket stor effekt. De regionala skillnaderna är små. Det visar rapporten ”Undantagstillstånd – Marknadseffekter av tillfälligt undantag från amorteringsreglerna”.

Äldres flyttar 
Äldre bor i högst utsträckning i småhus. De bor ofta stort och en stor del av de äldre seniorerna har höga boendekostnader. Om den här gruppen skulle flytta mer som de själva uppger att de önskar så skulle villautbudet öka med cirka 247 000 villor. Det visar en ny rapport från Mäklarsamfundet.

Bilden av rörlighet på bostadsmarknaden
Hur en fråga syns i medierna får konsekvenser för var den hamnar på den politiska agendan. Ur det perspektivet har Mäklarsamfundet låtit undersöka hur bostadsmarknadsfrågorna och särskilt frågor om rörlighet på bostadsmarknaden skildras i svenska medier. Analysen ger bland annat svar på hur medieexponeringen för bostadsmarknads- och rörlighetsfrågor sett ut över tid, vilka aktörer som syns mest samt vilka grupper och problem som lyfts fram mest.

Inlåsningens pris
En ny undersökning från Mäklarsamfundet och Hyresgästföreningen visar tydliga inlåsningseffekter i både det ägda och hyrda boendet.

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige år 2012-2015
Kartläggning över prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige under åren 2012-2015. Statistiken presenteras på län- och kommunnivå.

Två år med bolånetaket
I rapporten presenteras resultatet från Mäklarsamfundet hur bolånetaket påverkade bostadsmarknaden och konsumenterna. 

Dags att slå larm
En rapport om ungas situation på bostadsmarknaden. Vilka faktorer har störst påverkan på unga vuxnas möjligheter att köpa bostad?

Lägre flyttskatter
I rapporten undersöker Mäklarsamfundet tillsammans med Sveriges Byggindustrier hur bostadsmarknaden och konsumenterna skulle påverkas av lägre flyttskatter. 

Svenska luftslott – om äldres valmöjligheter på bostadsmarknaden
Mäklarsamfundet har granskat de äldres situation och valmöjligheter på bostadsmarknaden med hjälp av TNS Sifo. Rapporten presenterades i Almedalen i juni 2015.