Bostadspolitiskt program

En viktig del av Mäklarsamfundets påverkansarbete är att få gehör och genomslag för våra bostadspolitiska ståndpunkter. De sammanfattas i vårt bostadspolitiska program.

Utgångspunkten för Mäklarsamfundets bostadspolitiska ställningstaganden är att bostadsmarknaden ska vara sund och väl fungerande, med bästa möjliga förutsättningar för branschens aktörer. En nyckel till detta är ökad rörlighet och, som en följd av det ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.

För att öka rörligheten krävs många åtgärder inom olika områden. Vissa kan genomföras direkt medan andra kräver mer tid. Det är en blandning av ekonomiska incitament och subventioner, uppmuntring av olika upplåtelseformer och mer handfast hjälp till de grupper som ofta vill flytta, men av olika anledningar upplever sig hindrade att göra det.

bopol_760px.png 
Ladda ner bild

Det behövs många reformer för ökad trygghet, höjd kunskapsnivå och stärkt hållbarhet på bostadsmarknaden. Nedanstående åtgärder ser vi som de mest centrala för en bättre fungerande bostadsmarknad.

1) Genomför en informationskampanj om ägarlägenheter
2) Gör det enklare att bygga om uthus till bostäder eller bygga om delar av ett befintligt boende till en uthyrningsdel, underlätta för co-living och andra nya boendeformer.
3) Mjuka upp regler för strandskydd och riksintressen
4) Höj bostadsbidragen
5) Öka användningen av sociala kontrakt för att underlätta för t.ex. nyanlända att skaffa en bostad
6) Ha ett livscykelperspektiv från planering till förvaltning av byggandet och boendet