Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Niklas Rollgard
Juridik
21 mars 2019
En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är den om mäklarnas återanvändning av bilder som tagits i samband med en tidigare förmedling. Det finns ett antal regelverk som utifrån olika perspektiv reglerar hur bilderna får användas och det kan ibland vara lite svårt att navigera mellan de olika regelverken.  Vi vill därför med denna redogörelse hjälpa till med att reda ut vad som gäller för en mäklares rätt att återanvända bilder från ett tidigare förmedlingsuppdrag.
Emil Cargill-Ek
Juridik
7 mars 2019
FMI har beslutat att ge en mäklare en varning på grund av att mäklaren har underlåtit att ange fastighetsavgiften som en driftskostnad i objektsbeskrivningen. Beslutet innebär att vad som anses utgöra driftskostnader för en fastighet har utökats jämfört med vad som har gällt tidigare. Mäklarsamfundet ifrågasätter beslutet och anser att fastighetsavgiften inte utgör en driftskostnad. Beslutet är också överklagat till Förvaltningsrätten. Rekommendationen är emellertid att fastighetsavgiften tillsvidare anges som en driftskostnad i objektsbeskrivningen (eftersom vi ännu inte vet om beslutet kommer att ändras).
Louise Åhl Rosell
Juridik
22 februari 2019
Inom ramen för god fastighetsmäklarsed ligger att mäklaren ska lämna en köpare de upplysningar som kan vara av betydelse för honom. Skyldigheten är inte menad att ändra den grundläggande ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare vad gäller objektets skick eller eventuella fel, utan är istället en separat skyldighet för mäklaren som syftar till att skydda köparen mot att information som kan vara av betydelse (och som mäklaren på något vis får kännedom om) undanhålls från honom.
Louise Åhl Rosell
Juridik
24 januari 2019
Processen för budgivningen är inte i sig reglerad i lag. Istället är det upp till säljaren att bestämma hur budgivningen ska gå till. Säljarens fria prövningsrätt innebär i korthet att det är säljaren som också bestämmer när ett bud ska accepteras och om ett tilltänkt kontrakt ska skrivas under, eller om ett bud som inkommit i sista minut istället ska fångas upp och leda till en annan köpare. Kort och gott; säljaren bestämmer såväl ramarna för budgivningen, som när en av budgivarna istället ska bli köpare.
Annika Ahlberg
Juridik
10 januari 2019
Det förekommer att köpare önskar en förlängning av den frist för begäran om återgång som parterna avtalat i ett köpekontrakt. I denna situation är det naturligt för en köpare att i första hand vända sig till mäklaren. Detta medför en uppenbar risk för missförstånd och tvister. Utgångspunkten för artikeln är ett beslut från Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) där nämnden ansåg att mäklaren varit oaktsam och att det fanns ett orsakssamband med en påstådd skada. Köparnas fick inte någon ersättning med hänvisning till att de inte kunde visa att det uppkommit merkostnader i samband med att köpet fullföljdes. 
louise ahl rosell
Juridik
13 december 2018
Huruvida samtycke från en make eller sambo krävs i samband med försäljning är viktigt att hålla koll på, för att undvika att problem uppstår i att fullfölja en affär. Att översiktligt veta när samtycke krävs är bra; här följer en utveckling av varifrån kravet kommer och varför kravet ser olika ut för olika parter och egendom.
jonas anderberg
Juridik
30 november 2018
På senare tid har en del frågor kring det sätt mäklaren i normalfallet får betalt för genomförd förmedling kommit att diskuteras i branschen. En av dessa frågor rör möjligheten för mäklaren att ta ut ett mindre ”startarvode” vid inledandet av ett uppdrag.  Jag avser i denna artikel beröra några olika aspekter kring detta, främst från ett juridiskt perspektiv och inleder med de mer formella utgångspunkterna.
emil cargill ek
Juridik
16 november 2018
Ungefär 85 000 personnummer kapas årligen enligt företaget UC och bedrägerier kopplade till identitetsintrång kostar samhället cirka 4 miljarder per år. Identitetsintrång är ett ständigt ökande brott. För att bekämpa bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism är det därför viktigt att identitetskontrollerna av dina kunder görs noggrant.
louise ahl rosell
Juridik
9 november 2018
Av 20 § fastighetsmäklarlagen (FML) följer att du som mäklare är skyldig att upprätta en anbudsförteckning. En sådan ska lämnas ut till uppdragsgivaren när uppdraget slutförs. Om uppdraget slutförs genom att en överlåtelse kommer till stånd ska även köparen (om säljaren är uppdragsgivare) få ett exemplar.
Sophia Bark
Juridik
2 november 2018
En del frågor som ställs till oss jurister på Mäklarsamfundet handlar om driftskostnader. Objektsbeskrivningen ska innehålla uppgift om fastighetens eller bostadsrättens driftskostnader men vilka kostnader ska presenteras? Hur ska redovisning ske och vad gäller när underlag för driftskostnader saknas?