Nyheter

Sök enkelt efter nyheter genom att välja ett eller flera ämnesområden.

Kategori
Fanny Norsten
Juridik
5 maj 2022
För att vara säker på att alla handlingar uppfyller formkraven för en fastighetsöverlåtelse och för att ha korrekta handlingar att visa upp för bank och lantmäteri är det vanligt att mäklare anlitas för begränsade uppdrag eller så kallade ”skrivuppdrag” när köpare och säljare redan hittat varandra men vill ha hjälp att upprätta köpehandlingar som motsvarar deras överenskommelse.
Magnus Sallnäs
Juridik
21 april 2022
Med jämna mellanrum får vi frågor om hur gemensamhetsanläggningar ska kontrolleras och redovisas i objektsbeskrivningen. Då rättsläget till vissa delar är oklart vill vi kortfattat redogöra för den praxis som finns i denna fråga.
Niklas Rollgard
Juridik
7 april 2022
Som vi tidigare har informerat om har regeringen lagt fram en ny proposition med förslag på ändringar i bland annat bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen. De föreslagna ändringarna har sin grund dels i ett betänkande från 2017 SOU 2017:31, dels i en granskningsrapport från Riksrevisionen, RiR 2020:3. Förslagen på ändringar är bitvis ganska omfattande och kommer, såvitt kan förstås, få stor påverkan på processerna för framställning och förmedling av nyproducerade bostadsrätter. Då dessa förslag på förändringar synes ha flugit lite under radarn kan det finnas anledning att belysa de största och viktigaste förslagen till förändringar lite närmare.
Nya regler för tryggare bostadsrättsaffärer
Juridik
24 mars 2022
Regeringen lade den 17 mars 2022 fram en proposition i syfte att stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Propositionen har förärats titeln Tryggare bostadsrätt och innehåller förslag på ändringar i bland annat bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen, ändringar som kommer att få påverkan på arbetssätt för såväl bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar som för fastighetsmäklare.
Felicia Idbrant
Juridik
24 mars 2022
Arkivering av akter är ett vanligt ämne i telefonrådgivningen. Inte minst blir ämnet aktuellt i samband med att en fastighetsmäklare ska avsluta sin anställning hos sin nuvarande arbetsgivare. En fråga som ofta förekommer är om fastighetsmäklaren ska ta med sig sina arkiverade akter eller om dessa ska vara kvar på fastighetsmäklarföretaget? Andra frågor som frekvent förekommer är hur länge och på vilket sätt akterna ska förvaras; fysiskt eller digitalt? Låt oss bena ut frågorna tillsammans.
Diego Ortíz del Gaiso
Juridik
10 mars 2022
I den hårt konkurrensutsatta marknad som ni fastighetsmäklare verkar i finner ni ofta kreativa vägar för att knyta an nya kunder. Detta genererar såklart ofta frågor om huruvida respektive väg utgör en tillåten eller en otillåten sådan enligt gällande rätt. Under den senaste tiden har vi på juristavdelningen tagit emot alltfler samtal som rört frågor om olika marknadsföringsstrategier och nyttjandet av olika kanaler för att marknadsföra inte bara sig själv som fastighetsmäklare, utan även förmedlingstjänsten. Exemplen är många, likaså uppfinningsrikedomen. De flesta frågorna har emellertid rört direktreklam via sms.
Fanny Norsten
Juridik
24 februari 2022
På senare tid har det varit många frågor om närstående eftersom kretsen av närstående utökades i och med att nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) trädde i kraft i somras. Förbudet mot närståendeförmedling innebär bland annat att en mäklare ska säga upp sitt uppdrag om en närstående visar intresse för ett objekt som mäklaren har i uppdrag att förmedla. Något som ofta glöms bort i sammanhanget är att ni mäklare också har en skyldighet att genast anmäla förvärvet till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) om er närstående sedan blir den som förvärvar objektet.
Emil Ericsson
Juridik
10 februari 2022
Fastighetsmäklarinspektionen har i flera ärenden varnat mäklare som vid förmedling av objekt i en bostadsrättsförening, inte har upplyst tilltänkta köpare om att föreningen har missat att upprätta en eller flera årsredovisningar samt vilka konsekvenser detta kan få för köparen. Ett av dessa ärenden har överklagats och Kammarrätten upphäver nu varningen.
Juridik
Juridik, Medlem
10 februari 2022
Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare skyldiga att ha skriftliga rutiner och riktlinjer för att hantera och motverka de risker som har identifierats i verksamheten. Rutinerna ska vara riskbaserade och utgå från företagets allmänna riskbedömning. Mäklarsamfundet har tidigare upprättat mallar för rutinerna och dessa har nu uppdaterats.
Niklas Rollgard
Juridik
27 januari 2022
I ett mål gällande en på senare tid hett omdebatterad fråga, den om en fastighetsmäklares ansvar för uppgifter som härrör från en uppdragsgivare, har vi nu sett en för branschen intressant utveckling. Mäklaren förmedlade en bostadsrätt och hade i annonseringen angett att lägenheten var belägen högst upp i huset, en uppgift som bekräftades av uppdragsgivaren men som i efterhand visade sig vara felaktig. Efter att mäklaren meddelats påföljd av Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, överklagades beslutet till Förvaltningsrätten som upphävde FMI:s beslut och friade mäklaren. FMI överklagade domen till Kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens dom i nuläget ser ut att stå sig.