Kommersiella fastigheter

Grundutbildning för förmedling av kommersiella fastigheter

Fastighetsmäklare som har sin huvudsakliga förmedlingsverksamhet inom området för kommersiella fastigheter, eller den som vill lära sig mer om att förmedla kommersiella fastigheter erbjuds årligen en återkommande grundutbildning.

Grundutbildningen för förmedling av kommersiella fastigheter består av tre delkurser om två heldagar vardera.

Efter avslutad utbildning ingår fastighetsmäklaren i Mäklarsamfundets nätverk för fastighetsmäklare med specialistkompetens för förmedling av kommersiella fastigheter.

Det arrangeras fortbildning för storhusmäklare i form av Storhusseminarium. 

Ekonomi för storhusmäklare
Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.

Kursen omfattar:

 • Fundamentala grunder i redovisningen; Sambandet mellan resultat- och balansräkningen
 • Lagar och rekommendationer; Bokföringslagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen, redovisningsrekommendationer
 • Olika företagsformer, olika former av externredovisning; Enskild näringsidkare, handelsbolag, aktiebolag, genomgång av årsredovisningen i ett aktiebolag
 • Räkenskapsanalys i ett fastighetsföretag; Nyckeltal, definitioner och tolkning, analys underlag för indata i fastighetskalkyler
 • Beskattningsfrågor avseende näringsfastigheter; Gränsdragning mellan näringsfastighet och privatbostadsfastighet, Reavinstbeskattningsregler, Fördelning ombyggnad och reparationer, Värdeminskningsavdrag
 • Mervärdesskatt – näringsfastigheter; Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler

Analys och värdering av kommersiella fastigheter
Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.

I kursen ingår en praktiskt tillämpad värdering av en kommersiell fastighet med hjälp av både ortsprismetod och tillhandahållen datorbaserad avkastningskalkylmodell (cash-flow modell).

Juridik för storhusmäklare
Kursen avser att, genom föreläsningar och diskussioner belysa viktiga juridiska aspekter vid förmedling av kommersiella fastigheter med lagstiftning kring kommersiell hyresrätt som huvudsaklig utgångspunkt.

Kursen omfattar:

 • Nyttjanderätt till fast egendom
 • Hyra och andra grundläggande nyttjanderättsformer
 • Hyreslagens utformning; Vad är hyra?, Bostadshyra och lokalhyra, Hyresavtalets ingående, varaktighet och uppsägning
 • Besittningsskyddet; Direkt och indirekt besittningsskydd
 • Hyresvärdens och hyresgästens grundläggande förpliktelser
 • Sanktioneringssystemet; Uppsägning, Förverkande, Skadestånd, Avtalade sanktioner
 • Sakrättsliga aspekter avseende hyra av fast egendom; Hyresrättens ställning vid överlåtelse av fastigheten, Upplåtelse av ej behörig, Godtrosförvärv av hyresrätt

Anmälan till kurs