Analys och värdering av kommersiella fastigheter

Ekonomisk analys och värdering av flerbostads- och kommersiella fastigheter. Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm).

Utbildare: Fredrik Brunes teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi

Kursen syftar till att ge insikt i fastighetsekonomiska begrepp, värdeteorier och tillämpade värderingsmetoder (ortspris- och kassaflödesmetoder), hyres- och fastighetsmarknadsanalyser samt tolkning och utvärdering av värdeutlåtanden. Värderingsfrågor i samband med förmedling, belåning och årsredovisningar i fastighetsbolag behandlas också.

I kursen ingår en praktiskt tillämpad värdering av en kommersiell fastighet med hjälp av både ortsprismetod och tillhandahållen datorbaserad avkastningskalkylmodell (cash-flow modell).

Medtag egen dator.

Plats: Kursen genomförs digitalt via Zoom eller på plats i Solna
Målgrupp: Du som förmedlar eller avser att förmedla flerbostads- och/eller kommersiella fastigheter och saknar eller har begränsad erfarenhet av värdering av sådana fastigheter.
I kurspriset ingår kursdokumentation.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Ekonomi för storhusmäklare” och ”Juridik för storhusmäklare”. Efter genomförda utbildningar meddelar du oss om du vill ha ett diplom samt bli sökbar på vår webbplats som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem).

Dag 1
09:30 – 09:45 Introduktion av kursen
09:45 – 12:00 Värderingsmetoder
12:00 – 13:00 LUNCH
13:00 – 14:30 Arbetsgången vid värdering
14:30 – 14:45 Paus
14.45 – 16:45 Värdering av fastigheten Exemplet med ortsprismetoden.
16:45 – 17:00 Sammanfattning av dagen

Dag 2
09:00 – 09:15 Repetition
09:15 – 11:00 Bedömning av vakansgrad, hyresnivåer och avkastningskravet.
10:15 – 10:30 Paus
10:30 – 12:00 Värdering av fastigheten Exemplet med kassaflödesmetoden. Inkluderar byggande av egen modell i Excel.
12:00 – 13:00 LUNCH
13:00 – 14:30 Värdering av fastigheten Exemplet (forts.)
14:30 – 14:45 Paus
15:00 – 15:45 Värdering av kontor, industri, byggrätter och råmark. Vad är god värderarsed och varför behövs den?
15:45 – 16:00 Avslutning