Branschorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten.

Att alla måste ha någonstans att bo och att bostadsaffären är den allra största och viktigaste affären i de flesta människors liv ligger till grund för fastighetsmäklarens vardag. De fastighetsmäklare som är medlemmar i Mäklarsamfundet erbjuds ständig fortbildning inom alla för bostadsaffären tänkbara områden, och i kombination med en kunskap utöver det vanliga om bostadsmarknaden och ett genuint intresse för de människor som byter bostad skapar det stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger bostadskonsumenter bästa möjliga resultat och trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Här samlas kunskap och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets medlemmar. Mäklarsamfundet driver också opinion- och påverkansarbete i syfte att påverka den politik, den lagstiftning och de delar av samhällsdebatten som påverkar fastighetsmäklarnas och bostadskonsumenternas vardag.

Fastighetsmäklare står under statlig tillsyn, den sköts av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

På FMI:s hemsida finns nu statistik att tillgå, www.fmi.se/statistik. Statistiken publiceras ca 1 vecka in i varje månad. Här hittar du förutom antal registrerade mäklare, även uppgift på ålder, antal i län etc.


Mäklarsamfundet | Box 1487 | 171 28 Solna
Tel 08-555 00 900

Mäklarsamfundets medarbetare |  Mäklarsamfundets styrelse
 

Vad gör Mäklarsamfundet för dig som fastighetsmäklare?

Mäklarsamfundet driver utåt medlemmarnas intressefrågor genom att vara remissinstans för lagstiftningsärenden inom främst boende- och fastighetsmäklarjuridik, ha kontakter med myndigheter, riksdag och regering samt bygga och underhålla omvärldsrelationer. Mäklarsamfundet tar också fram egna analyser och utredningar till fastighetsmäklarnas gagn, skapar och kommenterar debatt avseende boende och bostadsmarknaden, driver internationellt samarbete med framförallt de nordiska länderna och Europa, samt hanterar pressfrågor och medverkar i olika mediala sammanhang.

Mäklarsamfundet arbetar inåt i organisationen bland annat med löpande medlemsservice så att medlemmarna i Mäklarsamfundet alltid ska vara trygga i att de uppfyller de formella krav som finns för att få verka som fastighetsmäklare, utbildning och fortbildning, högkvalificerad juridisk rådgivning, stöd och råd till bostadskonsumenter genom kundvägledarna samt upphandlar mycket fördelaktiga försäkringslösningar. En populär utbildning till kvalificerad Fastighetsmäklarassistent erbjuds också flera gånger per år.

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden beslutar om disciplinär påföljd mot medlem, som bedömts att i sin yrkesutövning inte efterfölja Mäklarsamfundets stadgar, etiska regler, rekommendationer eller i övrigt uppträtt illojalt mot Mäklarsamfundet eller medlem. Påföljderna är erinran, varning eller uteslutning.

Mäklarsamfundets Disciplinnämnd, Box 1487, 171 28 Solna. Sekretariat: Tel 08-555 00 900, Marie Jansson.

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnds verksamhet upphörde i och med årsmötesbeslut 2 juni 2017 med anledning av att Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN, övertagit vissa delar av Ansvarsnämndens uppgifter. Läs mer om FRN.
Ansvarsnämndens beslut 1997-2017.

Kretsar
Kretsförening är en ideell förening av medlemmar i Mäklarsamfundet på lokal nivå. Kretsarnas målsättning är att vara den förenande kraften bland enskilda fastighetsmäklare som skapar yrkesstolthet och trygghet. Verksamhetsidén är att tillvarata varje fastighetsmäklares intressen av utveckling genom oberoende information och utbildning lokalt och regionalt. Kretsarna arbetar utifrån kärnvärdena: Trygghet genom oberoende och Utveckling genom kunskap. Syftet är att göra den enskilda mäklaren starkare.
 

Vad gör Mäklarsamfundet för dig som bostadskonsument?

Mäklarsamfundets kundvägledare
Här får du som konsument kostnadsfri vägledning och information kring fastighetsmäklartjänsten och boendefrågor. Detta är i första hand en service till Mäklarsamfundets medlemmars kunder.

Kontaktinformation till kundvägledarna