Fastighetsbildning och arrende

Fastighetsbildning och arrende är den tredje och sista av tre grundkurser för att bli sökbar som specialist inom området Jord och Skog. Utbildningen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter.

Kursledare är följande: 
Marianne Eriksson, lantmätare
Lars-Göran Svensson, L-G Lantbruksjuridik 

Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning, överlåtelserätt mm för de olika nyttjanderättsformerna. Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning. I där med även de olika fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, klyvning, sammanläggning och fastighetsreglering.

I vilka situationer kan de olika åtgärderna användas och vad är det egentligen som sker? Dessutom belyses vad som händer med olika former av rättigheter såsom nyttjanderätter och arrenden vid de olika fastighetsbildningsåtgärderna. Även samfälligheter behandlas och på vilket sätt dessa kan bildas, ändras och upphävas.

Även bildande av gemensamhetsanläggningar tas upp. Här läggs tyngdpunkten på frågor som berör vägar t ex skyldighet att svara för kostnader och hur anläggningen ska skötas. Även förvaltningen såsom delägarförvaltning och föreningsförvaltning behandlas.

"Skoglig grundkurs" "Värdering och förmedling av gårdar" och "Fastighetsbildning och arrende" är de kurser som ingår i grundutbildningen Jord och skog. 
Meddela oss (per mejl till utbildning@maklarsamfundet.se) efter genomförda utbildningar så erhåller du ett diplom och du som är medlem blir sökbar hos oss som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter. Observera att kurserna bygger på att du går dem i ovan nämnda ordning för att fullt tillgodogöra dig hela utbildningen. 

Plats: Digitalt via Zoom eller på plats hos Mäklarsamfundet i Solna. Råsundavägen 4 vån 7. 
Kursen startar 09.30 dag 1 (kaffe från 09.00) och avslutas ca 17.00 dag två.