Fastighetsbildning och arrende

En av grundkurserna för specialister inom området Jord- och Skogsbruksmäklare. Deltagande antingen digitalt eller på plats i Solna.

Kursledare: Marianne Eriksson, lantmätare och Lars-Göran Svensson, L-G Lantbruksjuridik

Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning, överlåtelserätt mm för de olika nyttjanderättsformerna. Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning. I där med även de olika fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, klyvning, sammanläggning och fastighetsreglering.

I vilka situationer kan de olika åtgärderna användas och vad är det egentligen som sker? Dessutom belyses vad som händer med olika former av rättigheter såsom nyttjanderätter och arrenden vid de olika fastighetsbildningsåtgärderna. Även samfälligheter behandlas och på vilket sätt dessa kan bildas, ändras och upphävas.

Även bildande av gemensamhetsanläggningar tas upp. Här läggs tyngdpunkten på frågor som berör vägar t ex skyldighet att svara för kostnader och hur anläggningen ska skötas. Även förvaltningen såsom delägarförvaltning och föreningsförvaltning behandlas.

Kursen startar 9.00 dag 1 och avslutas ca 16.30 dag två.
Pris medlemmar: 6 800 kr + moms
Pris övriga: 8 200 kr + moms
Plats: Vi erbjuder en hybridlösning vilket innebär att du kan gå på plats hos oss i Solna, eller delta digitalt via zoom.
Målgrupp: Kursen är en grundkurs för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter.
I kurspriset ingår kursdokumentation.

"Fastighetsbildning och arrende", "Värdering och förmedling av gårdar" och "Skoglig grundkurs" är de kurser som ingår i grundutbildningen. Efter genomförda utbildningar meddelar du oss om du vill ha ett diplom samt bli sökbar på vår webbplats som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skogsfastigheter (gäller endast fastighetsmäklare som är medlem).

8200 kr exkl moms
6900 kr exkl moms