Fastighetsbildning och arrende

"Skoglig grundkurs" "Värdering och förmedling av gårdar" och "Fastighetsbildning och arrende" är de kurser som ingår i grundutbildningen  för jord- och skog och de är lämpliga för dig som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av jord- och skogsfastigheter. OBS! De första två delkurserna bygger på varandra så du behöver gå dem i ovan nämnda ordning för att få ut maximalt av utbildningen.

Fastighetsbildning och arrende:
Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning, överlåtelserätt mm för de olika nyttjanderättsformerna. Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning. I där med även de olika fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, klyvning, sammanläggning och fastighetsreglering.

I vilka situationer kan de olika åtgärderna användas och vad är det egentligen som sker? Dessutom belyses vad som händer med olika former av rättigheter såsom nyttjanderätter och arrenden vid de olika fastighetsbildningsåtgärderna. Även samfälligheter behandlas och på vilket sätt dessa kan bildas, ändras och upphävas.

Även bildande av gemensamhetsanläggningar tas upp. Här läggs tyngdpunkten på frågor som berör vägar t ex skyldighet att svara för kostnader och hur anläggningen ska skötas. Även förvaltningen såsom delägarförvaltning och föreningsförvaltning behandlas.

Kursledare: 
Lars-Göran Svensson, L-G Lantbruksjuridik
Marianne Eriksson, lantmätare 

Plats: Digitalt via Zoom eller på plats hos Mäklarsamfundet i Solna. Råsundavägen 4 vån 7. 
Kursen startar 09.30 dag 1 (kaffe från 09.00) och avslutas ca 17.00 dag två.

I kurspriset ingår kursdokumentation som skickas till det kontor du är knuten till om du väljer att delta digitalt annars finns det på plats för dig som är med fysiskt i Solna.

Meddela oss (per mejl till utbildning@maklarsamfundet.se) när du genomfört alla tre delar i utbildningen så erhåller du ett diplom och du som är medlem blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom jord- och skog.

8200 kr exkl moms
6900 kr exkl moms
Lars-Göran Svensson

Lars-Göran Svensson

Lantmästare