Nyhet Juridik 3 september 2015

När säljaren avlider innan tillträde

Vad gör du som mäklare om uppdragsgivaren avlider mellan kontraktsskrivning och tillträde? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Fridah Gomér reder ut frågan.

En fråga som allt mer frekvent ställs till oss är vad som händer om uppdragsgivaren avlider mellan kontraktsskrivning och tillträde. Det första man som mäklare ska tänka på är att det ingångna köpekontraktet fortfarande gäller trots dödsfallet. Dödsboet handlar som ställföreträdare för den avlidne uppdragsgivaren och undertecknar således köpebrev och andra köpehandlingar. Om det är en fastighet som överlåts är huvudregeln att registrerad bouppteckning, tillsammans med fångeshandling, ska ges in till inskrivningsmyndigheten för att köparen ska kunna få lagfart.

Det finns dock undantag eftersom det kan föreligga omständigheter som ger skäl att frångå kravet på registrerad bouppteckning. Dessa omständigheter föreligger om bouppteckningen inte kan registreras innan tillträdet och den försening som uppstår när parterna måste invänta registreringen kan orsaka ekonomiska eller andra praktiska olägenheter. Dessa olägenheter ska i första hand bedömas med utgångspunkt i köparens situation. Det åligger ingivaren att visa att bouppteckningen inte kan registreras i tid och att köparen kan komma att lida skada av det. Exempel på undantagssituationer kan vara att köparen i sin tur sålt sin tidigare bostad och riskerar att bli bostadslös om han eller hon inte får tillträda på den överenskomna tillträdesdagen. Det går dock inte att helt bortse från kravet att ge in registrerad bouppteckning utan istället ska ett dödsbointyg samt en försäkran på heder och samvete, från samtliga kända dödsbodelägare att det inte finns några andra kända dödsbodelägare, ges in till inskrivningsmyndigheten. Finns det ett testamente ska även en kopia av detta ges in.

Läs gärna mer här: http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Fastighetsmaklare/pdf/...

Fridah Gomér
Bitr. förbundsjurist

Skapad 3 september 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik