Nyhet Juridik 3 maj 2018

Försäljning för dödsbos räkning – med förordnad boutredningsman

Ett dödsbo är en egen juridisk person, de fysiska personer som ingår i dödsboet kallas för dödsbodelägare. Dödsboet företräds utåt av samtliga dödsbodelägare gemensamt; mellan dödsbodelägare finns således ingen inbördes ordning utan samtliga har samma rättigheter och skyldigheter att hantera dödsboet.

En stor del av hanteringen handlar om att förvalta dödsboets tillgångar och skulder innan det slutligen är dags för arvskifte. Inte sällan ingår en bostad, eller exempelvis en fritidsfastighet, bland de tillgångar som måste förvaltas. Om ingen inom dödsboet ska tillskiftas objektet, blir det aktuellt att sälja detsamma i dödsboets namn, varefter likviden istället ingår i det kommande arvskiftet.

För att sköta förvaltningen av ett dödsbo finns möjlighet att förordna boutredningsman, vilket görs via tingsrätten. Om ett sådant förordnande finns, är det boutredningsmannen, och inte de fysiska dödsbodelägarna, som företräder boet gentemot mäklaren. 

När en boutredningsman finns förordnad kan du som mäklare förlita dig på att denne företräder dödsboet och förordnandet från tingsrätten ersätter därmed fullmakter från de enskilda dödsbodelägarna. Det är då också boutredningsmannen som skriver under uppdrag med dig som mäklare samt i övrigt företräder dödsboet såsom säljare.

Ifråga om kundkännedom enligt penningtvättslagen behöver du mot den bakgrunden bara uppnå det beträffande boutredningsmannen och du behöver alltså inte utföra några motsvarande kontroller rörande dödsbodelägarna.

För bostadsrätt, som juridiskt sett utgör lös egendom, räcker förordnandet från tingsrätten för att du som mäklare ska kunna känna dig säker på att boutredningsmannen har rätt att agera såsom uppdragsgivare och överlag agera för dödsboet under hela förmedlingsprocessen och i samband med själva överlåtelsen.

För fastighet eller tomträtt krävs emellertid något ytterligare. En boutredningsman får inte försälja fastighet eller tomträtt, utan dödsbodelägarnas skriftliga samtycke. Lämpligtvis lämnas också samtycke till exempelvis ett visst försäljningspris; men kravet är kort och gott att (skriftligt) samtycke ska lämnas till att fastigheten eller tomträtten säljs. Om inget sådant samtycke finns, och du får information om att det av någon anledning inte går att inkomma med, måste tingsrätten godkänna försäljningen innan den får ske. En överlåtelse av fastighet eller tomträtt, som säljs på uppdrag av boutredningsman utan sådant samtycke, riskerar att bli ogiltig om någon av dödsbodelägarna invänder mot den. Förordnandet om boutredningsman ska alltså alltid kompletteras med skriftligt samtycke om försäljning (från samtliga dödsbodelägare) när det gäller fastighet eller tomträtt.

Louise Åhl
Bitr. förbundsjurist

Skapad 3 maj 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Juridik