Nyhet Juridik 2 februari 2017

Den öppna besiktningsklausulen

Fördelen med den öppna besiktningsklausulen är att den normalt inte ger utrymme för tolkningstvister. Ändå förekommer det att oklarheter uppkommer mellan säljare och köpare efter besiktningen eller i samband med återgången av köpet. Mäklarens främsta uppgift är att få båda parter att förstå hur klausulen tillämpas i praktiken.

Beställning och betalning av besiktning
Det åligger en mäklare att verka för att köparen undersöker fastigheten eller bostadsrät-ten – eller låter göra en sådan undersökning. Mäklaren kan presentera förslag på ett antal företag som utför besiktningar men det är köparen som själv väljer och är beställare av tjänsten. Det har ansetts förtroenderubbande om mäklaren betalar för besiktningen.

Tidsfristen 
En besiktningsklausul ska innehålla en tydlig och rimlig tidsfrist för köparens rätt att begära återgång. Det åligger inte mäklaren att, efter kontraktsskrivningen, påminna köparen när fristen löper ut. Om säljaren och köparen börjar diskutera möjligheten att utföra ytterligare undersökningar eller analyser kan mäklaren få ett ansvar att uppmärksamma parterna på tidsfristen i kontraktet.

Dokumentation av parternas nya överenskommelse
Det förekommer att säljare och köpare kommer överens om t.ex. en ny sista dag för köparens rätt att begära återgång. Mäklaren ska då verka för att den nya överenskommelsen dokumenteras. Samma krav på tydlighet ställs på ett sådant tilläggsavtal som på den ursprungliga klausulen.

Anvisningar
Besiktningsklausulen innehåller anvisningar om hur köparen ska framföra sin begäran om återgång till säljaren. Det är mycket viktigt att dessa formkrav följs. Om mäklaren blir mottagare av en begäran om återgång kan det leda till tvister mellan parterna om begäran har framställts på rätt sätt och i rätt tid.

Omförsäljning efter köparens återgång
Mäklaren bör föra en dialog med säljaren så att de negativa effekterna av en eventuell återgång kan begränsas. För att undvika onödiga tidsförluster kan t.ex. ett förslag till ny marknadsföring förberedas. Det är också möjligt att hålla kontakten med aktuella spekulanter för en effektiv omförsäljning.

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 2 februari 2017
Uppdaterad 24 mars 2023
Juridik