Nyhet Juridik 5 april 2018

FMI avskriver tillsynsärende trots kort tidsfrist i besiktningsklausul

Mäklaren blev anmäld av köparna av en fastighet som riktade kritik mot utformningen av en besiktningsklausul, närmare bestämt tidsfristen i klausulen.

Köparna hade varit på en förhandsvisning av fastigheten och lade därefter ett bud som accepterades av säljaren. Vid kontraktsskrivningen framförde köparna att de ville göra besiktning av fastigheten. Man tog därför in en öppen besiktningsklausul i köpekontraktet som gav köparna möjlighet att inom sex dagar besikta fastigheten och frånträda köpet. Kontraktet undertecknades på en fredag varför två av dagarna utgjordes av helgdagar. Besiktningen var bokad vid kontraktsskrivningen och genomfördes tisdagen därpå. Begäran om återgång skulle framföras senast på torsdagen kl 9.00. Köparna fick dock inte besiktningsprotokollet förrän på torsdagsmorgonen.

Mäklaren uppgav följande. Inför köpet informerade hon köparna om undersökningsplikten. Hon förklarade också för köparna hur besiktningsklausulen var konstruerad. Besiktningen var redan bokad och en av köparnas far närvarande vid besiktningen. Besiktningsföretaget hade försäkrat att besiktningsmannen skulle kontakta köparna samma dag som besiktningen hade skett och att protokollet skulle sändas till köparna omgående. Det fanns därför förutsättningar för att besiktningsklausulen skulle fungera. Köparna accepterade tidsfristen för att de fick möjlighet att köpa fastigheten före den ordinarie visningen. Köparna var medvetna om förutsättningarna för köpet och införstådda med vad detta skulle medföra i fråga om tidsfristen för besiktning.

FMI uttalade att det är viktigt att en återgångsklausul innehåller rimliga tidsfrister. Mäklaren ska anpassa avtalet till förhållandena i den aktuella överlåtelsen och klausulen ska ha förutsättningar att fungera i praktiken. En besiktningsklausul måste ge köparen tillräcklig tid att beställa en besiktning, ta del av besiktningsprotokollet, överväga sitt beslut och framföra en eventuella begäran om återgång.

FMI avskrev i detta fallet ärendet då det inte framkommit något som motsäger mäklarens uppgifter om att besiktningsklausulens korta tidsfrist var en förutsättning för att få köpa fastigheten före den inplanerade och nära förestående visningen av fastigheten. Inte heller har det framkommit något som motsäger hennes uppgifter om att köparna vid köpet var medvetna om denna förutsättning och om klausulens innebörd. I och med detta kunde mäklarens agerande rörande tidsfristen inte läggas till grund för någon disciplinär åtgärd mot henne.

Beslutet från FMI visar på att det i vissa fall kan vara acceptabelt med en kortare tidsfrist. Beslutet måste dock läsas med viss försiktighet. Mäklarsamfundet vill fortsatt framhålla vikten av att anpassa besiktningsklausulers tidsfrist efter omständigheterna och att tillse att köparen har en praktisk möjlighet att genomföra besiktningen och göra de överväganden som krävs för att fatta ett beslut om att fullfölja köpet eller inte.

Johanna Stampe
Bitr. förbundsjurist

Skapad 5 april 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen