Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats
Nyhet Medlem 20 februari 2020

Information om Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats

Som vi tidigare har informerat om utför Arbetsmiljöverket för närvarande en inspektionsinsats som riktar sig mot företag i fastighetsmäklarbranschen. Liknande inspektionsinsatser har gjorts hos företag med verksamhet i andra branscher såsom dataprogrammering och hos reklam- och kommunikationsbyråer.

Fokus för inspektionsinsatsen ligger på arbetsplatser som saknar kollektivavtal och som verkar i sådana branscher där man från Arbetsmiljöverkets sida anser att det finns risker för ohälsa relaterat till arbetstiderna. 

Vi har fått många frågor med anledning av den pågående inspektionsinsatsen och de kommande inspektionerna, dels kring vad som förväntas av företagen vid inspektionerna, vad det är som granskas och vilka dokument man bör ha tillgång till, dels frågor om vilka konsekvenser eventuella brister kan leda till. Med anledning därav har vi efterfrågat information från Arbetsmiljöverket om hur inspektionerna går till och vad som förväntas av de företag man besöker. Nedan följer en sammanfattning av den information vi har fått. 

Vad händer vid inspektionen?
Vid inspektionen får ni beskriva hur ni organiserar arbetet så att arbetstagarna får tillräcklig dygnsvila och veckovila och att de inte återkommande behöver arbeta övertid. Vid inspektionen ska ni kunna redovisa eller beskriva:

  • era interna rutiner/policy avseende arbetstider
  • hur ni följer upp, och kontrollerar, den arbetade tiden så att inga arbetstidsgränser överskrids?
  • hur ni organiserar arbetet för att motverka att arbetstiderna leder till ohälsa
  • tidrapporter för era medarbetare och chefer, om sådana finns
  • dokumentation av övertid, om det förekommit under de senaste fyra månaderna

Inget av ovanstående behöver finnas utskrivet, utan det går bra om vi får ta del av dokumentationen digitalt under inspektionen. Ni ska också vara beredda på att ge oss en utskrift/kopia av ovanstående dokumentation, vid begäran.

På vår webbplats kan ni läsa om hur våra inspektioner går till.

Vilka ska vara med?
Vid inspektionen vill vi träffa representant för arbetsgivaren samt skyddsombud så att vi får en så komplett bild som möjligt. Om det inte finns något skyddsombud på arbetsplatsen så bjud in fackets regionala skyddsombud eller en annan representant för arbetstagarna.

Det är viktigt att den arbetsgivarrepresentant som medverkar har tillgång till rapporter från era tidredovisningssystem och kan redogöra för dess innehåll och betydelse. Om ni har någon HR-funktion som är väl insatt i det så ser vi gärna att denne medverkar vid inspektionen.

Vi kommer under inspektionen att berätta vad vi ser att ni gör på rätt sätt och vad ni behöver förbättra. Om vi upptäcker brister i er efterlevnad av arbetstidsreglerna så kommer vi att ställa krav på er att åtgärda dem.

Förbered er inför inspektionen
Gå igenom punktlistan ovan och förbered er så att ni kan redogöra för dessa uppgifter vid inspektionen.

Vad händer om arbetstidslagen inte följs?
Om det visar sig att det finns regler som inte följs så kan vi ställa krav på att arbetsgivaren ska vidta åtgärder beroende på vilka brister som finns. Vid brott mot vissa regler kan arbetsgivaren bli skyldig att betala en sanktionsavgift medan brott mot andra regler är förenade med straff vilket kan leda till en åtalsanmälan.

I vår kommentar till arbetstidslagen hittar ni mer information.

Mäklarsamfundet kommentar
Det är svårt för oss från Mäklarsamfundet att mer i detalj beskriva hur inspektionerna går till och vad som kommer att krävas i form av dokumentation och hur sådan dokumentation i så fall ska/bör se ut. Vi kan därför i nuläget inte bistå på annat sätt än att vidarebefordra den information som finns och hoppas att den som har behov av det kan finna vägledning där. 

Arbetsmiljöverket har tackat ja till att delta vid Mäklarsamfundets branschråd som äger rum den 19 mars i Stockholm. De kommer då att informera om den pågående inspektionsinsatsen, anledningen till att den utförs, hur arbetet kommer att fortskrida samt att svara på frågor från deltagarna. Vi har självklart för avsikt att vidare informera om det vid branschrådet skulle framkomma någon ytterligare information. 

Nedan finner ni några länkar till ytterligare information och fördjupning i ämnet, bl.a. mallar för rapportering av jourtid, övertid och mertid. 

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17), föreskrifter

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

Nya sätt att organisera arbete (RAP 2018:2)

Skapad 20 februari 2020
Uppdaterad 8 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen