David Johansson
Nyhet Bransch 21 oktober 2021

FMI-chefen om tillsynen, penningtvätt och anmälningarna

Hur går det egentligen med registreringen av företag? Hur ser man på fastighetsmäklarnas förutsättningar att hantera penningtvättsfrågorna och varför är handläggningstiderna på myndigheten så långa? Det är några av de frågor som vi ställt till Fastighetsmäklarinspektionens tillsynschef David Johansson i hans första intervju i nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren.

Hur går det med registreringen av fastighetsmäklarföretag egentligen? 

-    I dagsläget är det 552 företag som ansökt om registrering och än så länge har 331 företag beviljats registrering. Arbetet löper på bra och vi har ett jämnt inflöde av ansökningar. Vi hoppas att så många som möjligt av de kvarvarande företagen ligger i startgroparna, så att det inte kommer en ”puckel” på slutet. 

-    Hur många det kommer att landa på i slutändan är svårt att sia om, eftersom det är bara är företagen själva som kan svara på i vilket eller vilka företag inom kedjorna som det faktiskt bedrivs förmedlingsverksamhet enligt lagens mening. Där ser vi att det finns väldigt många olika upplägg och former av samarbetsavtal som påverkar om företaget ska ansöka om registrering eller inte. Vi räknar med att 1 500 till 2 000 företag kommer registreras.

Enligt den nya Fastighetsmäklarlagen ska ledning och ägare lämplighetsprövas i samband med ansökan om registrering. Har FMI fått avslå någon ansökan eller ingripa mot ledningsperson och/eller ägare?

-    Nej, hittills har vi inte behövt avslå någon av de ansökningar som vi har handlagt. Vi räknar dock med att stöta på åtminstone några ärenden där vi kommer att behöva ta ställning till sådant som vi får veta genom våra kontroller hos Polismyndigheten och Skatteverket.

Möjligheten för FMI att ålägga mäklare att betala en sanktionsavgift för brister i åtgärderna mot penningtvätt har funnits sedan 2017. Än så länge har inte en enda mäklare ålagts att betala någon sanktionsavgift. Vad tror du det beror på?

-    I de ärenden FMI hanterat avseende penningtvätt har vi bedömt att sedvanliga disciplinära påföljder som erinran, varning och avregistrering varit lämpliga och tillräckliga. De verktyg lagstiftningen ger myndigheten ska användas på lämpligt vis och vi arbetar aktivt med att utveckla vår tillsynsverksamhet. 

Sedan 2017 har FMI också haft möjlighet att genomföra platsbesök på mäklarkontor i samband med penningtvättstillsyn, men så vitt vi vet har den möjligheten ännu inte nyttjats. Vad beror det på?

-    Då platsundersökning enligt 2011 års fastighetsmäklarlag enbart kunnat riktas mot enskilda mäklare och enbart vid penningtvättstillsyn, inte vid tillsyn av efterlevnad av fastighetsmäklarlagen, samt den resursåtgång denna åtgärd innebär, har FMI hittills valt att inte använda sig av denna åtgärd.

Hur ser FMI på fastighetsmäklarnas möjligheter att hantera penningtvättsfrågorna givet de stora skillnaderna i förutsättningar i organisation och infrastruktur mellan fastighetsmäklare och exempelvis banker? 

-    FMI har förståelse för att det är stora skillnader i förutsättningar i organisation och struktur mellan fastighetsmäklare och tex banker. FMI har för avsikt att försöka underlätta för mäklare att göra rätt genom tydlig information och vägledning på området. Det är vidare viktigt att branschen ser allvaret i frågan, aktivt jobbar med att förebygga att verksamheterna utnyttjas för penningtvätt och rapporterar till polis när misstanke uppstår.

Handläggningstiderna är ofta ganska långa på myndigheten. Ibland kan det dröja 7-8 månader innan FMI ens hör av sig med ett föreläggande. Vad beror det på?

-    Vi jobbar aktivt med att effektivisera vår verksamhet i syfte att bland annat korta ned handläggningstiderna. Vi har dock begränsade resurser och den höga arbetsbelastningen, främst orsakad av ett mycket högt inflöde av anmälningar, har medfört långa handläggningstider.

Varför har FMI den ordningen att en anmälare själv väljer kategori/anledning till anmälan. Vad är för- och nackdelarna med det?

-    Alla anmälningar är en viktig del av vår omvärldsbevakning. Genom att låta anmälaren kategorisera sin anmälan får vi en bild av vilka delar av förmedlingsuppdrag som anmälarna själva upplever som problemområden. Utifrån det kan vi planera vår tillsyn och våra informationsinsatser både till mäklare och konsumenter. 

-    Vi är medvetna om att det för en anmälare ibland kan vara svårt att kategorisera det som har hänt och har försökt benämna kategorierna så att de blir konkreta och förståeliga. Även om det inte blir helt rätt alla gånger så får vi ändå en bra indikation om de områden där konsumenterna ställer högre förväntningar på mäklarbranschen.

Cirka tre fjärdedelar av alla anmälningar om pris i marknadsföring, så kallat lockpris, leder inte till granskning, hur ser FMI på det egna ansvaret för att informera konsumenter om vad som gäller i den här frågan och när det kan vara frågan om lockpris? 

-    Att konsumenterna har högre förväntningar på att mäklarna ska sätta utgångspriser som bättre motsvarar försäljningspriserna är svårt att lösa med information – vare sig det är FMI eller branschen själv som informerar. Det är ett fenomen som har pågått under många års tid och som väcker en allt större irritation bland spekulanter i bostadsaffärer. Även om konsumenterna själva kan se att inte särskilt många anmälningar leder till tillsynsärenden så vill de ändå markera sitt missnöje. I anmälningsformuläret har FMI förtydligat vad som krävs för att vi ska kunna utreda ett lockprisärende, men vi får ändå in en fortsatt stor mängd lockprisanmälningar.

Skapad 21 oktober 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Fastighetsmäklarinspektionen Penningtvätt