Nyhet Juridik 8 juni 2018

Känner du din kund? Så kontrollerar du vem som är verklig huvudman

Företag utnyttjas dagligen för penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket är ett stort samhällsproblem. Ett grundläggande moment i bekämpningen av penningtvätt är att du som mäklare och alla andra sk verksamhetsutövare som omfattas av lagen, har krav på att uppnå kundkännedom rörande de kunder man har i sin verksamhet.

Ett led i detta är skyldigheten att i vissa fall klarlägga om kunden har någon sk verklig huvudman och i så fall vem det är. För att bekämpa detta har EU beslutat att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän.

Definitionen av begreppet verklig huvudman finns i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett bolag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. En person kan kontrollera ett aktiebolag på olika sätt, till exempel genom att ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier eller ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Bolagsverkets register
Enligt penningtvättslagen (2017:630) är du som mäklare skyldig att kontrollera vem som är dina kunders verkliga huvudmän. Detta blir främst aktuellt när kunden är ett företag eller en annan form av juridisk person. Ett bra hjälpmedel vid denna kontroll är registret över verkliga huvudmän som finns hos Bolagsverket. Där kan du själv logga in och kontrollera vem eller vilka som är angivna som verkliga huvudmän för just dina kunder.

Registret för verkliga huvudmän har funnits sedan årsskiftet. Liknande register finns i samtliga EU-änder. Syftet med registret är att verksamhetsutövare som är skyldiga att följa penningtvättslagen samt Finanspolisen och andra brottsbekämpande myndigheter ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen i registret kan med fördel användas av dig som mäklare när du ska uppnå kundkännedom om dina kunder. Informationen om vilka som är verkliga huvudmän ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. I registret finns det information om ca 800 000 svenska företag och föreningar.

Kompletterande åtgärder
Det är viktigt att komma ihåg att informationen om verkliga huvudmän som finns i registret bygger på uppgifter från de företag som har anmält sig till registret. Det är enbart de företag som gjort en anmälan till registret som syns när du söker. Det finns ingen kontrollfunktion som garanterar att uppgifterna är uppdaterade och korrekta. Det är därför viktigt att kontrollen i registret kompletteras med frågor till kunden.

Misstänker du att uppgifterna i registret eller svaren från kunden inte stämmer måste du vidta ytterligare åtgärder för att kontrollera ägarstrukturen i företaget. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att kontrollera företagets aktiebok, röstlängd och bolagsordning.

Får du ingen klarhet i ägarförhållandena kan det finnas anledning att lämna en rapport till finanspolisen. Det är inte alltid som det går att få fram tillräckliga uppgifter om vem som är verklig huvudman i ett företag.

Mäklarföretagets uppgifter till registret
Även mäklarföretag är skyldiga att anmäla information om sina verkliga huvudmän till registret. Anmälan görs elektroniskt via Bolagsverkets hemsida och kostar 250 kr. En anmälan ska bland annat innehålla följande uppgifter.
- organisationsnummer (om det finns)
- företagsnamn
- kontaktuppgifter
- uppgift om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas
- uppgifter om den verkliga huvudmannen
- uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen - exempelvis genom att äga aktier - samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).

Har du inte anmält information om vem eller vilka personer som är verkliga huvudmän i ditt företag är det hög tid att göra det nu!

För att kunna söka i registret måste du först logga in med BankId. Mer information om registret och om hur du söker i det hittar du på Bolagsverkets hemsida.

Emil Cargill-Ek
Bitr. förbundsjurist

Skapad 8 juni 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Penningtvätt Kundkännedom