Niklas Rollgard
Nyhet Juridik 29 november 2023

Fortsatt fokus på åtgärder mot penningtvätt

Alltsedan Mäklarsamfundet 2021 inledde satsningen på ett digitalt AML-stöd till fastighetsmäklarbranschen har såväl intresset för som kunskapen om penningtvättsproblematiken ökat bland förbundets medlemmar. I takt med att medvetenheten blir allt större blir arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism allt viktigare. Mäklarsamfundet har hittills bistått drygt 600 fastighetsmäklarföretag i arbetet med att upprätta en allmän riskbedömning över sina verksamheter och har därutöver valt att göra bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism till en högt prioriterad fråga även i framtiden.

Den 18 oktober 2023 arrangerade Mäklarsamfundet ett branschråd där man samlade ledarna för ett antal fastighetsmäklarföretag samt ordföranden för förbundets kretsar för samtal och diskussion kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i fastighetsmäklarbranschen. Utgångspunkten för samtalen och diskussionerna var dels vilka möjligheter Mäklarsamfundet har att meddela egna rekommendationer avseende åtgärder mot penningtvätt dels vilka tjänster som Mäklarsamfundet kan och bör erbjuda sina medlemmar och de fastighetsmäklarföretag i vilka medlemmarna bedriver sin verksamhet, för att ytterligare bidra till arbetet med att bekämpa penningtvätt.

Intresset och engagemanget från deltagarna var stort och medskicket var att Mäklarsamfundet även fortsättningsvis bör ha ett stort fokus på arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i fastighetsmäklarbranschen. Att frågan om bekämpning av penningtvätt såväl i fastighetsmäklarbranschen som i samhället i stort är här för att stanna råder det ingen tvekan om, inte minst med tanke på den organiserade brottslighetens till synes allt större utbredning och påverkan på samhället. Under ett panelsamtal vid Mäklarsamfundets branschdag den 23 november var Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarinspektionen överens om att peka ut penningtvättsfrågan som den enskilt viktigaste branschfrågan att hantera i framtiden.

I det senaste avsnittet av Mäklarsamfundets talkshow Tak över huvudet diskuteras arbetet mot penningtvätt med Mäklarsamfundets egen expert på området Emil Ericsson som ger sin syn på det arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism som bedrivs idag, förekomsten av och nyttan med digitala hjälpmedel och de utmaningar som finns med efterlevnaden av regelverket. Emil delar också med sig av sina erfarenheter från sitt arbete mot penningtvätt hos såväl Fastighetsmäklarinspektionen som Finansinspektionen, från arbetet med Mäklarsamfundets digitala stöd till fastighetsmäklarbranschen, den så kallade AML-tjänsten, och talar om vikten och värdet av att som fastighetsmäklarföretag ha stöd i de frågorna. Se avsnittet här.

Slutligen vill vi uppmana representanter för de fastighetsmäklarföretag som ännu inte har anmält sig till Mäklarsamfundets AML-tjänst att göra ett besök på Mäklarsamfundets hemsida för att läsa på om och sätta sig in vad tjänsten innebär, samt ta sig en titt på vad som i övrigt finns att tillgå i form av stöd och support i det oerhört viktiga arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Information hittar du här.

Niklas Rollgard
Chefsjurist Mäklarsamfundet

Skapad 29 november 2023
Uppdaterad 30 november 2023
Juridik Penningtvätt