Nyhet Juridik 17 augusti 2017

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt

Kort om den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SFS 2017:670).

En ny penningtvättslag har trätt i kraft den 1 augusti 2017. Bestämmelserna syftar till att genomföra det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet.

Mäklare ska göra en bedömning av hur förmedlingsverksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Riskbedömningen ska ligga till grund för mäklarens rutiner och andra åtgärder. Utgångspunkterna är desamma som i den tidigare lagen.

Utgångspunkterna för åtgärder som ska vidtas för att uppnå kundkännedom och kraven på dokumentation samt bevarande av handlingar och uppgifter motsvarar den tidigare lagstiftningen.

Genom den nya lagen får företrädare för Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) rätt att göra besökstillsyn, dvs. en undersökning på plats hos en registrerad mäklare – när det är nödvändigt för tillsynen.

Om mäklaren överträder en bestämmelse i penningtvättslagen eller föreskrifterna kan FMI utfärda ett föreläggande om rättelse. Ett sådant beslut kan bli aktuellt om förseelsen är pågående vid tiden för ingripande och det finns en eller flera åtgärder som måste vidtas för att överträdelsen ska upphöra.

Ett beslut om den nya så kallade sanktionsavgiften ska baseras på den ”förtjänst” som mäklaren erhållit ”genom överträdelsen”. Den ska uppgå till lägst 5 000 kr och som högst två gånger vinsten som mäklaren gjort genom överträdelsen eller motsvarande en miljon euro. Avgiften tillfaller staten. Tolkningen av bestämmelsen kommer att utvecklas genom praxis.

Frågan om FMI:s tillsyn över fastighetsmäklarföretagen utreds för närvarande i särskild ordning. Utredaren ska även lämna de förslag som är nödvändiga för att fastighetsmäklarföretag ska omfattas av det penningtvättsrättsliga regelverket. Läs direktiven till utredningen här.
  
FMI har genom förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism rätt att utfärda föreskrifter om bland annat riskbedömning, rutiner, identitetskontroll och bevarande av handlingar.

En översyn och uppdatering kommer att göras av Mäklarsamfundets mall ”Rutiner och riskbedömning av fastighetsmäklarens verksamhet enligt penningtvättslagen”

Läs lagen här.

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 17 augusti 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Penningtvätt