Emil Ericsson
Nyhet Juridik 17 november 2022

PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Personer i politiskt utsatt ställning – så kallade ”PEP” – utgör en särställning i penningtvättslagen. Om en kund är PEP anses de utgöra en högre risk för penningtvätt och terrorismfinansiering och det ställs högre krav på dig som mäklare för att uppnå kundkännedom, dvs. att lära känna din kund. Det är en obligatorisk åtgärd att kontrollera samtliga kunder om de är PEPI denna artikel går vi igenom vilka regler som gäller när kunden är en PEP.

Vad är en PEP?

Samtliga kunder ska kontrolleras om de är PEP eller inte. En PEP är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i samhället. Det kan vara antingen inom stat eller någon som har/har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Med viktig offentlig funktion avses vidare en funktion som innehas av:

  1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 
  2. parlamentsledamöter (t.ex. i riksdagen eller EU-parlamentet),
  3. domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
  4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter (riksrevisorerna) och ledamöter i centralbankers styrande organ (Riksbankens direktion),
  5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), och 
  6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Kretsen av personer som omfattas av begreppet PEP är inte så omfattande som många tror. En vanlig missuppfattning är att politiker som arbetar på kommunal eller regionalnivå omfattas av PEP-begreppet, men så är alltså inte fallet. Inte heller domare på tings- och hovrätterna eller förvaltnings- och kammarrätterna omfattas av begreppet. En annan vanlig missuppfattning är att tjänstemän på ambassader är PEP, men det är endast ambassadören som är det. 

Däremot omfattas även nära familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP av samma regler i penningtvättslagen som en PEP. Som nära familjemedlem räknas maka/make, registrerad partner, sambo, föräldrar samt barn och deras makar, registrerade partners eller sambor.  Som känd medarbetare räknas vidare en person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP har bestämmande inflytande över ett företag eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP. 

De flesta som är PEP vet om att de är det. De utsätts för de hårdare reglerna som gäller för dem även hos banker och andra verksamhetsutövare. Däremot kan det vara bra att vara uppmärksam på sina kunder särskilt i samband med att det har varit riksdagsval, eftersom vi då har fått många nya riksdagsledamöter som tidigare inte varit PEP och som kanske inte känner till reglerna.

En PEP som upphört att utöva sin offentliga funktion ska fortsätta betraktas som PEP under minst arton månader efter det att han eller hon lämnat sin funktion. Därefter ska åtgärderna tillämpas om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen bedöms som hög.

Hur kontrollerar man om kunden är PEP?

En första åtgärd bör alltid vara att fråga kunden om dennes anställning. Till hjälp finns även den så kallade ”PEP-blanketten” i mäklarsystemen. Den förklarar vad en PEP är och innehåller en uppräkning av de offentliga funktioner som omfattas av begreppet. Blanketten kan med fördel lämnas över till kunden så att denne kan läsa igenom och själv besvara frågorna i blanketten. Om man misstänker att kunden inte svarat uppriktigt på frågorna bör man vidta ytterligare åtgärder för att ta reda på om kunden är PEP. En enkel googling på kundens namn brukar ofta ge träff eftersom PEP:ar ofta är omskrivna i media. 

Man kan också få hjälp med själva PEP-kontrollen genom att använda ett digitalt kundkännedomssystem. I dessa system brukar det göras kontroller mot så kallade PEP-listor. Det är listor som innehåller namn på de personer som omfattas av PEP-kretsen och som uppdateras regelbundet. Mäklarsamfundet har ett samarbete med företaget NordKYC som har utvecklat ett kundkännedomssystem anpassat för just mäklare där du även får hjälp med andra kundännedomskontroller. Mer information om NordKYC:s kundkännedomssystem och hur du beställer det finns här.

Varför utgör PEP en högre risk?

På grund av sin ställning blir en PEP betraktad som särskilt riskfylld utifrån ett korruptionsperspektiv då en PEP på grund av sin position och sitt inflytande typiskt sett är mer utsatta för mut- och korruptionsförsök. Som fastighetsmäklare har du därför ett särskilt ansvar i att behandla dessa som högriskkunder och tillämpa skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom.

Vad ska man göra om kunden är PEP?

Om kunden eller kundens verkliga huvudman är en PEP, ska en verksamhetsutövare utöver de vanliga kundkännedomsåtgärderna alltid

  • vidta lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån medlen (pengarna) kommer. Oftast räcker det inte med att fråga kunden utan man bör även begära in underlag som styrker det som kunden påstår. 
  • tillämpa skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen och övervaka aktiviteter och transaktioner mer noggrant. I princip innebär detta att man ska hålla lite extra koll på kunden under resterande förmedlingsuppdrag för att lättare kunna upptäcka misstänkta eller onormala aktiviteter från kunden.
  • inhämta godkännande från behörig beslutsfattare inför beslut om att ingå eller avbryta affärsförbindelsen. Detta innebär att du som mäklare måste få ett godkännande från din chef att det är ok att gå vidare med en kund som är PEP. Det chefen ska göra är att bedöma om det finns tillräcklig information (kundkännedom) om kunden för att hantera den förhöjda risken, eller om ytterligare information bör inhämtas. Behörig beslutsfattare ska vara styrelseledamot, VD eller annan befattningshavare som har tillräckliga kunskaper om verksamhetsutövarens riskexponering mot penningtvätt och finansiering av terrorism och som har tillräckliga befogenheter att fatta beslut som påverkar dess riskexponering. Det är upp till varje mäklarföretag att själva avgöra vem som är utsedd till behörig beslutsfattare och det bör även framgå av mäklarföretagets rutiner vem personen är.

Glöm inte att samtliga kontroller som vanligt måste dokumenteras! Att en kund är PEP är inte så vanligt förekommande. Det är dock viktigt att samtliga kunder kontrolleras om de är PEP, för när de väl dyker upp anses de utgöra en högre risk och det är viktigt att man utför de åtgärder som krävs för att hantera risken.

Emil Ericsson
Förbundsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 17 november 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Kundkännedom Penningtvätt