Nyhet Juridik 10 mars 2016

Resultatet av FMIs tillsynsprojekt om penningtvätt

Under hösten 2015 genomförde Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) en tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsynsprojektet omfattade 32 mäklare från Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå. Dessa mäklare fick ge in en förteckning över de förmedlingsuppdrag som de hade avslutat under perioden 1 juni 2015 – 5 juli 2015 med angivande av ett antal uppgifter. Utifrån förteckningen valde FMI sedan ut ett förmedlingsuppdrag per mäklare för granskning.

Av de 32 mäklarna hade en mäklare avregistrerats och nio mäklare hade inte haft några avslutade förmedlingsuppdrag under den aktuella perioden. Därmed ledde 22 av dessa ärenden till granskning. Sex av dessa ärenden avskrevs av handläggaren pga. att FMI inte uppmärksammade några brister i de granskade handlingarna. Övriga 16 ärenden avgjordes av disciplinnämnden. Av dessa ledde tolv ärenden till disciplinär påföljd, varav sju mäklare meddelades varning och fem mäklare meddelades erinran.

Tillsynsprojektet resulterade i ett antal generella uttalanden av FMI.

Riskbaserade rutiner
Fr.o.m. den 1 augusti 2015 finns krav på alla fastighetsmäklare att ha s.k. riskbaserade rutiner. Detta gällde tidigare endast om fastighetsmäklaren bedrev verksamheten som enskild näringsidkare, var en fastighetsmäklare anställd gällde det den juridiska personen som denne var anställd hos. I den tematiska granskningen tillämpade FMI den tidigare lagregleringen men begärde ändå in riskbaserade rutiner även från mäklare anställda hos juridiska personer för att se hur långt mäklarna kommit i arbetet. Dessa rutiner granskades dock inte och brister i dessa ledde inte till disciplinära åtgärder.

Bland de fastighetsmäklare som bedrivit sin verksamhet som enskilda näringsidkare, som alltså även före den 1 augusti 2015 omfattades av kravet på att ha riskbaserade rutiner, har flera av dessa endast beskrivit vilka rutiner de har tillämpat. Detta har godtagits av FMI då det före den 1 augusti 2015 inte fanns något krav på att de riskbaserade rutinerna dokumenterades. Två mäklare har varken gett in några skriftliga rutiner eller har kunnat ge en tillräcklig beskrivning av dessa; och har därför varnats av FMI.

Sedan den 1 augusti 2015 gäller alltså att alla mäklare ska kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt. Denna bedömning ska dokumenteras och hållas uppdaterad. Mäklarsamfundet har tagit fram ett förslag till dokument som kan användas som stöd i detta arbete, se http://www.maklarsamfundet.se/penningtvatt-rutiner (endast för medlemmar).

Grundläggande åtgärder
FMI har även granskat de grundläggande åtgärder som fastighetsmäklare ska vidta enligt penningtvättslagen. I tidigare tillsynsärenden har granskningen i denna del huvudsakligen riktats mot identitetskontrollen av kunderna. I den tematiska granskningen har FMI utvidgat granskningen till att även omfatta kontrollen av den verklige huvudmannens identitet samt vilken information som mäklaren har inhämtat om affärsförbindelsens syfte och art.

Information om affärsförbindelsens syfte och art ska inhämtas från uppdragsgivaren (oftast säljare) och dennes motpart (oftast köparen). En underlåtenhet att inhämta denna information har FMI ansett vara varningsgrundande. Har informationen inhämtats men inte dokumenterats har det lett till en erinran. FMI har ansett att det räcker med en relativt enkel och kortfattad dokumentation såsom ”köp av privatbostad”, eftersom det visar att köparen har avsett att bosätta sig i bostaden. Uttryck som ”säljaren vill bli av med fastigheten” har däremot inte ansetts tillräckligt eftersom det inte säger något om skälet till försäljningen.

Vid försäljning från dödsbo bör anges att det varit ett led i bodelningen eller arvskiftet. Då detta dock anses vara underförstått har FMI bedömt att underlåtenheten att dokumentera affärsförbindelsens syfte och art angående dödsbo är en ringa förseelse som inte leder till någon påföljd.

Riskbedömningen
Fastighetsmäklare har krav på sig att bedöma risken för att den egna verksamheten i det enskilda förmedlingsuppdraget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbedömningen är viktig då den avgör omfattningen av åtgärder som fastighetsmäklaren behöver vidta.

FMI anser att utgångspunkten vid bedömningen är att risken är normal. I flera ärenden har mäklarna angett att de har bedömt risken som låg. De anteckningar som mäklarna har gjort om åtgärderna för att uppnå kundkännedom i dessa fall visar dock inte att denna bedömning varit motiverad. FMI har dock inte ansett att en felaktig riskbedömning utgör en brist som förtjänar en påföljd, förutsatt att mäklaren ändå har vidtagit tillräckligt omfattande åtgärder för att uppnå kundkännedom.

Denna artikel är en sammanfattning av den promemoria som FMI har publicerat på sin hemsida, se: http://www.fmi.se/Sve/Filer/Tematisk%20tillsyn_penningtv%C3%A4tt_pm_2015...

Johanna Stampe
Bitr. förbundsjurist

Skapad 10 mars 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen Penningtvätt