Niklas Rollgard
Nyhet Juridik 27 januari 2022

Intressant utveckling i omdebatterat mål

I ett mål gällande en på senare tid hett omdebatterad fråga, den om en fastighetsmäklares ansvar för uppgifter som härrör från en uppdragsgivare, har vi nu sett en för branschen intressant utveckling. Mäklaren förmedlade en bostadsrätt och hade i annonseringen angett att lägenheten var belägen högst upp i huset, en uppgift som bekräftades av uppdragsgivaren men som i efterhand visade sig vara felaktig. Efter att mäklaren meddelats påföljd av Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, överklagades beslutet till Förvaltningsrätten som upphävde FMI:s beslut och friade mäklaren. FMI överklagade domen till Kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd, varför förvaltningsrättens dom i nuläget ser ut att stå sig.

Bakgrunden var att mäklaren i samband med förmedlingen av en bostadsrätt marknadsförde den såsom liggandes högst upp i huset. Uppgiften godkändes av säljaren innan marknadsföringen påbörjades. Det mäklaren inte visste var att bostadsrättsföreningen hade låtit bygga en vindsvåning ovanför lägenheten varför uppgiften om att lägenheten låg högst upp alltså var felaktig. Mäklaren uppmärksammades dock ganska omgående på de verkliga förhållandena och vidtog då omedelbart åtgärder och ändrade den felaktiga uppgiften i marknadsföringen.   

Detta till trots valde FMI att meddela mäklaren en erinran. Påföljden motiverades med att gällande praxis förvisso hade gjort gällande att en mäklare som huvudregel har kunnat förlita sig på uppgifter från en säljare, men att ”ett sådant synsätt rimmar illa med marknadsföringslagens bestämmelser” och att det enligt de reglerna saknar betydelse vad mäklaren har känt till. FMI konstaterade vidare att mäklaren inte kände till att det fanns en bostad på vinden ovanför men ansåg att uppgiften var att anse som vilseledande och att vilseledande marknadsföring strider mot god fastighetsmäklarsed och är varningsgrundande. Mot bakgrund av att den vilseledande marknadsföringen pågick en mycket kort tid nöjde man sig dock med att låta påföljden för förseelsen stanna vid en erinran. 

Mäklaren överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som i sin dom upphävde FMI:s beslut och friade mäklaren. Domstolen konstaterade det som branschen och dess företrädare sedan länge gett uttryck för och som mäklarens argumentation i målet gjort gällande, att FMI:s uppfattning i frågan gick stick i stäv med gällande praxis. Vidare menade domstolen att en fastighetsmäklare ska kunna förlita sig på en säljares uppgifter om det inte finns omständigheter som ger anledning att ifrågasätta uppgifterna och att det inte finns någonting som tyder på att lagstiftaren avsett att en fastighetsmäklare ska ha ett större kontrollansvar än så. Att ålägga en fastighetsmäklare ett större kontrollansvar än vad lagen, förarbetena och rättspraxis ger utrymme för ansågs enligt förvaltningsrättens mening strida mot gällande rätt.   

FMI överklagade i sin tur förvaltningsrättens dom till Kammarrätten som genom beslut nu har meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd. I skrivande stund är det inte klarlagt om FMI avser att överklaga kammarrättens beslut men vi kommer självklart att följa den fortsatta utvecklingen i målet med stor spänning.   

Niklas Rollgard
Chefsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 27 januari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Marknadsföringslagen Fastighetsmäklarinspektionen Juridik