Nyhet Juridik 15 oktober 2015

Mäklare meddelad erinran pga felaktig hantering av bud

FMI har nyligen meddelat en mäklare en erinran pga ofullständig anbudsförteckning, samt att mäklaren inte redovisat ett återkallat bud på internet.

En spekulant på en bostadsrätt har i en anmälan till FMI riktat kritik mot en mäklare med anledning av ett förmedlingsuppdrag. Anmälaren deltog i en budgivning avseende bostadsrätten och hade efter en första visning det högsta budet på 4 725 000 kr. Hon skulle dock resa bort och kunde därför inte skriva under överlåtelseavtalet så snart som säljaren ville varför säljaren ville ha ytterligare en visning under den tid anmälaren var bortrest. Anmälaren meddelade därför mäklaren att hon tog tillbaka sitt bud och att det skulle tas bort från listan med aktuella bud på internet, vilket mäklaren inte gjorde. Anmälaren anser att de bud som därefter kommit in har lagts på felaktiga förutsättningar.

I de handlingar som FMI har fått ta del av bekräftades anmälarens uppgifter och det framkom också att anmälarens bud inte har tagits upp i anbudsförteckningen.

Mäklaren yttrade sig och uppgav att säljarna, köparna och övriga budgivare var informerade om att anmälaren inte längre stod fast vid sitt bud på 4 725 000 kr. Efter den andra visningen kom det in två nya bud varefter säljaren valde att sälja till budgivaren med det högsta budet på 4 770 000 kr. I anbudsförteckningen fanns visserligen inte anmälarens bud med men samtliga parter visste om att anmälaren hade tagit tillbaka sitt bud. Budet har därför inte legat till grund för den fortsatta budgivningen.

FMI anför att fastighetsmäklarlagen innehåller ett absolut krav på upprättande av en anbudsförteckning som ska innehålla samtliga de anbud som har lagts på ett objekt. Det finns inga undantag från mäklarens skyldighet att anteckna bud i anbudsförteckningen. Att mäklaren i detta fall underlåtit att notera budet i anbudsförteckningen strider alltså mot god fastighetsmäklarsed och är normalt en varningsgrundande förseelse. Mot bakgrund av att mäklaren har informerat säljarna, köparna och övriga budgivare om budet anser FMI att påföljden kan stanna vid erinran.

FMI går därefter vidare till frågan om annonseringen på internet och inleder med att konstatera att det inte finns någon generell skyldighet för fastighetsmäklare att presentera budgivningen på internet. Om mäklaren ändå väljer att redovisa buden på internet har mäklaren ett ansvar för att se till att redovisningen inte blir vilseledande. FMI anser därför att om en budgivare återkallar ett redan lagt bud ska detta på något sätt framgå av den information som lämnas. Då mäklaren i detta fall inte tydliggjort i annonseringen på internet att anmälarens bud har återkallats har redovisningen av buden varit vilseledande. Mäklaren har därför åsidosatt god fastighetsmäklarsed. Förseelsen anses inte av sådan karaktär att den kan bedömas som ringa men är inte heller av ett så allvarligt slag att den är varningsgrundande, varför mäklaren meddelas ytterligare en erinran.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 15 oktober 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik