Nyhet Juridik 12 oktober 2017

Mäklare varnad för bristande omsorgsplikt i samband med deklarationshjälp

Fastighetsmäklarinspektionen har varnat en mäklare för att ha brustit i sin omsorgsplikt när mäklaren hjälpt säljarna att deklarera försäljningen av deras fastighet.

Tillsynsärendet i korthet
Av anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen framgår att anmälarna tillika säljarna ombett fastighetsmäklaren att hjälpa dem att deklarera försäljningen av fastigheten. Vid skatteberäkningen tog mäklaren ingen hänsyn till de uppskovsbelopp som skulle beskattas. Detta fick till följd att säljarna senare fick anlita en revisor för att komma till rätta med deklarationen.

Mäklaren har i sitt yttrande till inspektionen anfört att deklarationen har upprättats utifrån de uppgifter som lämnats av säljarna.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning
Inspektionen anför i sitt beslut att en fastighetsmäklare inte har någon skyldighet att lämna råd av skatterättslig art eller att utföra skatteberäkningar. Den mäklare som väljer att utföra sådana beräkningar har dock ett ansvar för att beräkningarna är korrekta och att gällande regelverk tillämpats rätt. I samband med att mäklaren åtog sig uppdraget att hjälpa säljarna att deklarera försäljningen av fastigheten borde mäklaren ha förvissat sig om huruvida det fanns några uppskovsbelopp som skulle återföras till beskattning. Mäklarens underlåtenhet att göra detta har lett till att säljarnas deklaration blivit felaktig.

Mot bakgrund av detta anser inspektionen att mäklaren har brustit i sin omsorgsplikt och att förseelsen utgör grund för varning.

Kommentarer
Beslutet har inte vunnit laga kraft och kommer sannolikt att överklagas till förvaltningsrätten.

Fastighetsmäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. God fastighetsmäklarsed utvecklas genom praxis men normen måste antas ha någon anknytning till fastighetsförmedling. Att mäklaren ”i allt” ska iaktta god fastighetsmäklarsed menas i alla sammanhang där mäklaren uppträder i sin yrkesroll. Omsorgsplikten anses å andra sidan innefatta ett mer allmänt krav på fackmässigt utförande. Begreppen är nära förknippade med varandra och det är emellertid inte alltid möjligt att separera dem från varandra.

Att mäklaren har en skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed och omsorgsplikt vid deklarationshjälp torde vara odiskutabelt. Inspektionens beslut är intressant ur perspektivet hur mäklaren ska fullgöra sin omsorgsplikt. Enligt inspektionen är det alltså inte tillräckligt att mäklaren förlitar sig på uppgifter från den deklarationsskyldige, utan mäklaren anses ha ett mer långtgående ansvar för deklarationens riktighet. Det finns anledning att återkomma till hur denna praxis utvecklar sig.

Tills vidare uppmanar Mäklarsamfundet sina medlemmar att inhämta skriftligt underlag från säljaren och att genom kontrollfrågor till säljaren försöka säkerställa att alla relevanta uppgifter lämnats.

Louise Lundqvist
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 12 oktober 2017
Uppdaterad 23 mars 2023
Juridik