Nyhet Juridik 27 oktober 2016

Mäklare meddelades erinran för användning av förkortning

FMI meddelar fastighetsmäklare en erinran för uppgift i objektsbeskrivningen avseende gemensamhetsanläggning som inte uppfyller kravet.

Fastighetsmäklaren hade i objektsbeskrivningen avseende ”Tomt/övrigt/servitut” antecknat ”Andel i samfällighet/GA: [ort] GA:4”.

Fastighetsmäklaren har yttrat att uppgifterna om samfälligheten är hämtade via mäklarprogrammet direkt från fastighetsregistret, vilket är den normala rutinen vid upprättande av objektsbeskrivning. Samfälligheten avser den enskilda väg som leder fram till fastigheten. Fastighetsmäklaren har även informerat spekulanter om detta på visningen.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har i sitt beslut anfört att uppgift om gemensamhetsanläggning är en sådan obligatorisk uppgift som enligt fastighetsmäklarlagen måste finnas med i objektsbeskrivningen. Fastighetsmäklaren har i objektsbeskrivningen angett uppgiften om gemensamhetsanläggning med förkortningen GA.

FMI anser att denna uppgift inte uppfyller kravet på att objektsbeskrivningen ska innehålla uppgift om gemensamhetsanläggningar, eftersom alla tilltänkta köpare inte kan förutsättas förstå att GA betyder gemensamhetsanläggning. Fastighetsmäklaren har därmed inte uppfyllt kravet på att informera om gemensamhetsanläggning.

Att fastighetsmäklaren i samband med visningen har upplyst spekulanter om att samfälligheten avsett den enskilda väg som leder fram till fastigheten, leder inte till någon annan bedömning eftersom uppgiften ska lämnas i objektsbeskrivningen.

FMI anser att förseelsen ger anledning att meddela fastighetsmäklaren en erinran.

FMI har tidigare meddelat en fastighetsmäklare en erinran i ett liknande ärende (se Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2015-03-20 mål nr 11588-14). Fastighetsmäklaren hade då i objektsbeskrivningen avseende ”Andel i samfällighet/GA” antecknat ”[ort] GA:2, GA:4-GA5” samt muntligen informerat köparen om vad gemensamhetsanläggningarna innebar. Förvaltningsrätten undanröjde dock erinran med motiveringen att det av lagtexten inte framgår vad som avses med uppgift om gemensamhetsanläggning, samt att något krav på att ange uppgifter utöver att det finns gemensamhetsanläggningar inte framgår.

Möjlighetvis kan det senare avgörandet från FMI tolkas som att det i vart fall inte är förenligt med god fastighetsmäklarsed att endast redovisa uppgiften om gemensamhetsanläggning i egenskap av en förkortning, vilket inte prövades av förvaltningsrätten i målet från 2015.

Det nu aktuella beslutet från FMI har överklagats.

Louise Lundqvist
Bitr. förbundsjurist

Skapad 27 oktober 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen