Nyhet Juridik 1 oktober 2015

Objektsbeskrivning vid förmedling till kommersiell aktör

En mäklare som fått en erinran av Fastighetsmäklarinspektionen överklagade detta till kammarrätten, som nu går på mäklarens linje. Enligt kammarrätten har mäklaren inte begått något fel genom att inte inkludera kostnaden för värme i en objektsbeskrivning eftersom förmedlingen av fastigheten skett till en kommersiell aktör.

En mäklare fick en erinran av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) för att objektsbeskrivningen gällande en fastighet saknat uppgifter om uppvärmningskostnaden.

Mäklaren hade haft i uppdrag att förmedla en fastighet med två hyreslägenheter. Av prospektet framgick att för fem personer uppgick driftskostnaderna till 19 079 respektive 7 905 kronor. Driftskostnaderna inkluderade dock inte värme, och någon uppgift om uppvärmningskostnad fanns inte tillgänglig när prospektet upprättades. Eftersom mäklaren hade lämnat kompletterande information och köparen var en kommersiell aktör ansåg FMI att förseelsen inte var så pass allvarlig att en varning var motiverad, men heller inte att den var så ringa att påföljd helt kunde underlåtas.

Mäklaren överklagade utan framgång till Förvaltningsrätten i Stockholm. Kammarrätten i Stockholm bifaller nu mäklarens överklagande och upphäver underinstansernas respektive avgörande.

Kammarrätten konstaterar att mäklaren inte varit skyldig att lämna någon objektsbeskrivning eftersom det handlat om en förmedling till en kommersiell aktör. Vid förmedling till kommersiella aktörer finns inget krav på att lämna någon objektsbeskrivning och det är enligt kammarrätten därför inte rimligt att kräva att en objektsbeskrivning som ändå lämnas ska innehålla de uppgifter som är obligatoriska vid förmedling till en konsument.

Utöver vissa uppgifter om driftskostnader framgick det också av objektsbeskrivningen att uppvärmning sker via vattenburen värme och att fjärrvärme installerades år 2007. Mäklaren har vidare ca fyra månader före köpekontraktets undertecknande både muntligen och skriftligen försett köparen med kompletterande uppgifter om uppvärmningskostnader. Mot den bakgrunden anser kammarrätten att köparbolaget hade fått den information det behövde för att kunna bilda sig en uppfattning om fastigheten.

Kammarrätten anser därför att mäklaren inte har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed.

Johanna Stampe
Bitr. förbundsjurist

Skapad 1 oktober 2015
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik