Magnus Sallnäs
Nyhet Juridik 21 april 2022

Del i gemensamhetsanläggning

Med jämna mellanrum får vi frågor om hur gemensamhetsanläggningar ska kontrolleras och redovisas i objektsbeskrivningen. Då rättsläget till vissa delar är oklart vill vi kortfattat redogöra för den praxis som finns i denna fråga.

Mäklarens skyldighet att kontrollera om en fastighet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar följer av 3 kap. 13 § fastighetsmäklarlagen (FML). Uppgifter om gemensamhetsanläggningar finns hos Lantmäteriet och kontrollen sker normalt mot fastighetsregistret.

Med andelar i en gemensamhetsanläggning följer inte endast rättigheter för fastighetsägaren, utan det kan även följa förpliktelser. En rätt till väg kan t.ex. medföra en skyldighet att bistå med underhåll. Spekulanter på en fastighet har alltså i allmänhet ett intresse av att få kännedom om gemensamhetsanläggningar.

Rättsläget är oklart i fråga om mäklaren även har en skyldighet att kontrollera en gemensamhetsanläggnings ändamål och förvaltning. Med ändamål avses vilken typ av anläggning det rör sig om och med förvaltning om det är fråga om förenings- eller delägarförvaltning. 

I Förvaltningsrättens mål 11588-14 ansågs mäklaren inte ha någon skyldighet att kontrollera och redovisa annat än att fastigheten hade del i en viss gemensamhetsanläggning. Ändamål och förvaltning behövde alltså inte anges. FMI nekades prövningstillstånd i kammarrätten, men fortsatte under en tid att meddela påföljd när ändamål och förvaltning inte hade angetts. I Förvaltningsrättens mål 12840-16 medgav dock inspektionen mäklarens överklagande med hänvisning till den nämnda förvaltningsrättsdomen.

I Hovrätten för Västra Sveriges mål T 2462-13, som gällde krav på skadestånd, ansågs mäklaren ha haft en skyldighet att kontrollera ändamålet.

Om en fastighet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar ska detta redovisas i objektsbeskrivningen (3 kap. 14 § FML). 

Mot bakgrund av ovan är vår rekommendation att ni redovisar ändamålet med en gemensamhetsanläggning. Om uppgiften inte framgår av fastighetsutdraget inhämtar ni ett utdrag över gemensamhetsanläggningen, som har en egen registerbeteckning. Eventuella förpliktelser för en fastighet som har del i anläggningen, t.ex. avgifter till en samfällighetsförening, ska redovisas under fastighetens driftskostnader. 

Magnus Sallnäs
Bitr. förbundsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 21 april 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Juridik