Nyhet Juridik 30 juni 2016

Köpare fick inte prisavdrag för takterrass

En köpare förvärvade en bostadsrätt till en trerumslägenhet som var omgärdad av en takterrass om 90 kvm. I objektsbeskrivningen hade angivits ”Upplåten mark: 90 m2 terrass”. Efter tillträdet fick köparen reda på att terrassen inte är upplåten med bostadsrätt. Detta var ostridigt i målet. Det var också ostridigt att köparen inte har någon annan exklusiv nyttjanderätt till terrassen. Däremot har han, precis som den tidigare ägaren, rent faktiskt disponerat den med i det närmaste ensamrätt sedan han tillträde.

Köparen krävde prisavdrag av säljaren och tingsrätten gav köparen rätt och beviljade ett prisavdrag om tre miljoner kronor. Säljaren överklagade domen till hovrätten som nu ändrar tingsrättens dom och ogillar käromålet.

Hovrätten anför att det är naturligt att uppfatta det som att takterrassen tillhör lägenheten och det är svårt att se att den på ett rationellt sätt skulle kunna användas av någon annan än den som innehar bostadsrätten till lägenheten. Mannen har också utifrån parternas avtal med fog kunnat utgå ifrån att terrassen genom någon form av upplåtelseavtal har varit kopplad till bostadsrättslägenheten.

Däremot har han inte, bara utifrån att det i objektbeskrivningen angetts att terrassen var upplåten mark, kunnat sluta sig till att den var upplåten med just bostadsrätt. Den skulle även kunna ha varit upplåten med någon annan form av nyttjanderätt.

Hovrätten noterar att redan beteckningen "upplåten mark" ger anledning till osäkerhet om vad som avses. Även den omständigheten att terrassen inte nämns i köpeavtalet - som överlåtelseobjekt anges bara bostadsrätten till viss lägenhet - utan bara i en av flera bilagor ger anledning till osäkerhet om vad som gäller för terrassen.

Detta innebär med hänsyn till hur mannen har fört sin talan, som entydigt anger att bostadsrätten är behäftad med fel enbart på den grunden att terrassen inte var upplåten med bostadsrätt, att det inte finns ett rättsligt eller annat köprättsligt fel i överlåtelseavtalet.

Den omständigheten att det rent faktiskt inte heller föreligger någon annan form av nyttjanderätt till terrassen saknar, såsom talan förts, betydelse. Därmed ogillas käromålet.

Johanna Stampe
Bitr. förbundsjurist

Skapad 30 juni 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik