Nyhet Juridik 28 januari 2016

Redigera försiktigt!

Det finns idag oändliga möjligheter att på olika sätt redigera och försköna bilder och det kan därför vara lockande att göra det i samband med en förmedling för att få fina bilder i objektsbeskrivningen. Det är naturligtvis svårt att säga var gränsen går men det finns all anledning att vara försiktig för att undvika att vilseleda spekulanterna.

Frågan om vilseledande marknadsföring belyses särskilt i två ärenden hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) där objektsbeskrivningarna innehöll bilder av öppna spisar med brinnande brasor vilka lagts in genom fotomontage. Det framgick inte av objektsbeskrivningarna att de öppna spisarna egentligen inte fungerade.

Fastighetsmäklarlagen stadgar att fastighetsmäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed vilket bl.a. innebär att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. marknadsföringslagen vid upprättande av objektsbeskrivning. Sådan marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Fastighetsmäklare har ett ansvar för att marknadsföringen inte blir vilseledande, vilket bl.a. innebär att mäklaren ska sträva efter att använda bildmaterial och beskrivningar som på ett korrekt sätt återger objektet. En fungerande öppen spis får i allmänhet anses vara av betydelse för den som är spekulant på en bostad.

I det ena tillsynsärendet invände mäklaren att det inte var han själv utan fotografen som lagt in eld i de två öppna spisarna på eget initiativ. Mäklaren uppgav även att säljaren i frågelistan angett att kontroll av spisarna inte hade utförts och att den beskrivande texten av fastigheten inte utlovade att spisarna skulle fungera. FMI menade dock att bilderna av brinnande brasor i eldstäderna gett spekulanter anledning att tro att de skulle vara fungerande. Att fotografen skulle lagt in eld i bilderna på eget initiativ fråntog inte mäklaren ansvaret för hur fastigheten marknadsfördes. Mäklaren marknadsförde spisarna som fungerande utan att först försäkra sig om att detta stämde. FMI ansåg därför att detta agerande har riskerat att vilseleda spekulanter.

Mäklaren i det andra ärendet hänvisade till att det i objektsbeskrivningen angavs ”öppen spis ej provtryckt” samt uppgav att det inte eldades i den öppna spisen vid fotograferingen eller när köparen besökte fastigheten före kontraktsdagen. Mäklaren har inte försäkrat sig om att spisen fungerade eller på annat sätt inhämtat uppgifter om det gick att elda i den. FMI ansåg att mäklaren, genom att använda ett fotomontage i marknadsföringen riskerat att vilseleda spekulanter om spisens skick. Den kompletterande informationen som anger ”öppen spis ej provtryckt” kunde inte anses vara tillräcklig i ett sådant sammanhang.

Mäklarnas agerande ansågs stå i strid med god fastighetsmäklarsed och meddelades därför varsin varning.

Johanna Stampe
Bitr. Förbundsjurist

Skapad 28 januari 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Fastighetsmäklarlagen Juridik