Fanny Norsten
Nyhet Juridik 26 augusti 2021

Nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) – Är det fortfarande möjligt för fastighetsmäklare att ha fullmakt för en part vid tillträdet?

Efter att nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) trädde i kraft den 1 juli i år så har Mäklarsamfundets jurister fått frågan om ändringen i ombudsförbudet hindrar att fastighetsmäklare har fullmakt för en part vid tillträdet. Svaret på den frågan får ni av Mäklarsamfundets bitr. förbundsjurist Fanny Norsten.

Ombudsförbudet regleras i 3 kap 11 § i nya fastighetsmäklarlagen (2021:516) och har lydelsen; En fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag får inte som ombud företräda säljare gentemot köpare eller köpare gentemot säljare. Mäklaren får dock åta sig begränsade uppgifter. Bestämmelsen har samma lydelse som 15 § i den tidigare fastighetsmäklarlagen (2011:666), dock med undantaget att den äldre lagen inte omfattade fastighetsmäklarföretag. En av de övergripande ändringarna i nya fastighetsmäklarlagen är att lagen nu även omfattar fastighetsmäklarföretag och ombudsförbudet utvidgades därmed till att omfatta även fastighetsmäklarföretagen och företrädare för dessa. 

Utgångspunkten är således att varken mäklare eller fastighetsmäklarföretag får agera ombud åt köpare eller säljare. För mäklare finns dock ett undantag från detta förbud för begränsade uppgifter. Att mäklare får åta sig begränsade uppgifter innebär att en mäklare under vissa förutsättningar kan agera ombud för en part vid tillträde. Så det korta svaret på frågan om mäklare fortsatt kan företräda en part genom fullmakt vid tillträdet är ja. Rättsläget för den enskilde mäklaren har inte ändrats så precis som tidigare kan mäklare företräda en part vid tillträdet. 

För att en mäklare ska kunna företräda en part så förutsätter det att det endast återstår att köpeskillingen ska överlämnas och kvitteras. Som mäklare bör du därför tänka på att om det skulle uppkomma en fråga som parterna behöver ta ställning till så måste mäklaren inhämta fullmaktsgivarens besked och vid en eventuell tvist mellan parterna bör mäklaren omgående frånträda sitt uppdrag som ombud. Detta gör att även om det är möjligt för en mäklare att agera ombud vid tillträdet så är vårt råd i första hand att rekommendera köpare och säljare att själva utse någon de litar på att agera ombud för deras räkning. Detta för att begränsa mäklarens ansvar och även minska risken för att tillträdet inte kan genomföras om mäklaren skulle behöva frånträda sitt uppdrag som ombud.

Så sammanfattningsvis kan sägas att vår bedömning är att rättsläget inte har förändrats för den enskilde fastighetsmäklaren. Mäklare kan således fortsatt ha fullmakt för en part vid tillträde under samma förutsättningar som tidigare. Att förbudet nu även omfattar fastighetsmäklarföretagen kommer sannolikt inte innebära några stora praktiska skillnader då företagen eller dess företrädare sällan hamnar i situationer där det skulle vara aktuellt att företräda en part. Undantaget för begränsade uppgifter omfattar inte fastighetsmäklarföretagen vilket innebär att förbudet mot att agera ombud för fastighetsmäklarföretag är absolut. Även om fastighetsmäklare får agera ombud vid tillträdet så råder vi att alltid i första hand rekommendera parter att själva utse någon som kan företräda dem vid tillträdet.

Fanny Norsten
Bitr. förbundsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 26 augusti 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Fastighetsmäklare