Fastighetsmäklarlagen

Jonas Anderberg och Niklas Rollgard

Nyhet

Inför årsskiftet – vad vet vi om ändringarna i FML och BRL?

FML - Uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld Mäklarens nya skyldighet att ta in en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld i objektsbeskrivningen återfinns i 3 kap 15 § p 6 FML....
View full page
Inspelade webinarier

Nyhet

Inspelade webinarier för mellandagarna

Den 1 januari 2023 träder en hel del ändringar i bland annat bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen i kraft. Detta innebär en rad förändringar som kommer att påverka hur vi som mäklare ska agera...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Det här måste du känna till om nya reglerna

Bokningsavtal blir ogiltiga I propositionen föreslås att bokningsavtal i framtiden ska anses vara ogiltiga eller som lagförslaget uttrycker det ; ”Ett annat avtal än ett förhandsavtal vars syfte...
View full page
Felicia Idbrant

Nyhet

Vad händer med de arkiverade akterna när fastighetsmäklaren avslutar sin anställning?

Enligt den nu gällande fastighetsmäklarlagen (FML) (2021:516) står såväl fastighetsmäklaren som fastighetsmäklarföretagen under tillsyn av fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och är därmed skyldiga...
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Hur nära är du med dina närstående?

I 3 kap 7 § fastighetsmäklarlagen (2021:516) föreskrivs att mäklare inte får förmedla till eller från en viss krets som är att betrakta som närstående. Förbudet har till syfte att upprätthålla ett...
View full page
Fanny Norsten

Nyhet

Vem är närstående till min närstående?

Förbudet mot närståendeförmedling och utvidgningen av detta kan i vissa fall upplevas som begränsande, speciellt på mindre orter eller där det egna företaget har en stor marknadsandel. Därför är det...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Registrering av fastighetsmäklarföretag

Processen med att registrera fastighetsmäklarföretag pågår Processen med att registrera fastighetsmäklarföretagen är nu i full gång och till och med idag har det inkommit drygt 552 ansökningar om...
View full page
Emil Ericsson

Nyhet

Ägar- och ledningsprövning i fastighetsmäklarföretag

Sedan den nya fastighetsmäklarlagen trädde i kraft den 1 juli 2021 är företag som bedriver fastighetsmäklarverksamhet skyldiga att registrera sig hos fastighetsmäklarinspektionen. Ett av kraven för...
View full page
Lagboken - foto: Michael Erhardsson

Nyhet

Ny fastighetsmäklarlag från den 1 juli

Här har vi samlat information om den nya lagen från Mäklarsamfundets jurister: Övergripande om lagen Om fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklarföretagen Om objektsbeskrivningen Om...
View full page
Den nya fastighetsmäklarlagen

Nyhet

Mäklarsamfundet förklarar: Den nya fastighetsmäklarlagen

Att hanteringen av objektsbeskrivningen nu blir mer digital ska inte misstolkas som att det är tillräckligt att hänvisa till att den finns på hemsidan eller att bara hålla den tillgänglig på t.ex. en...
View full page
Louise Åhl Rosell

Nyhet

Den nya fastighetsmäklarlagen – detta gäller för objektsbeskrivningen

Precis som tidigare kommer lagen att kräva att ni tillhandahåller objektsbeskrivningar. Det blir inte heller någon skillnad framöver om vilka uppgifter som är obligatoriska att ha med i dessa (i den...
View full page
Felicia Idbrant

Nyhet

Den nya fastighetsmäklarlagen – digitala signaturer och utvidgat förbud mot närståendeförmedling

Digitala signaturer av uppdragsavtal och depositionsavtal Något som länge har efterfrågats i branschen är möjlighet att signera avtal digitalt. I den nya lagen tillkommer en nyhet som innebär att...
View full page
Utbildning

Nyhet

Kostnadsfri utbildning den 18 maj

I och med pandemin är årsmötet digitalt och vi öppnar de digitala portarna för dig genom att göra utbildningen helt kostnadsfri. Till...
View full page
Niklas Rollgard

Nyhet

Fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklarföretagen

Den enskilt största nyheten i den nya fastighetsmäklarlagen är den att även fastighetsmäklarföretagen kommer att omfattas av lagens bestämmelser, vilket bland annat innebär att företagen åläggs en...
View full page
Jonas Anderberg

Nyhet

Proposition om en ny fastighetsmäklarlag – allt talar för en ny lag i sommar

Den mest betydelsefulla förändringen är att den nya lagen inte bara ska gälla de enskilda fastighetsmäklarna, utan även fastighetsmäklarföretagen. Såväl mäklare som fastighetsmäklarföretag, dvs...
View full page
Jonas Anderberg

Nyhet

Ett steg närmare en ny fastighetsmäklarlag - lagförslaget redovisas i lagrådsremiss

För den enskilde mäklaren kommer lagförslaget inte innebära några större förändringar. Den mest betydelsefulla nyheten är istället att den nya lagen inte bara ska gälla de enskilda...
View full page
Jonas Anderberg

Nyhet

Förslaget till ny fastighetsmäklarlag  – på väg att vakna ur sin ”Törnrosasömn”

Utredningsarbetet och en försenadlagstiftningsprocess För lite mer än tre år sedan, den 24 maj 2017, tillsatte regeringen en utredning i syfte att lämna förslag till en ny fastighetsmäklarlag...
View full page
Jonas Anderberg

Nyhet

Blir det en ny Fastighetsmäklarlag?

Den 1 juli närmar sig med stormsteg. Kommer den nya lagen verkligen träda i kraft då? Remisstiden löpte ut den 7 december förra året och normalt kommer nästa steg i lagstiftningsprocessen efter...
View full page

Nyhet

Ny fastighetsmäklarlag på väg

Utredningens slutliga betänkande, SOU 2018:64, ”Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen”, överlämnades till regeringen den 9 augusti 2018. Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg deltog...
View full page

Nyhet

Hur kan bra mäklare bli ännu bättre?

Läs riksdagens uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen här. Egenåtgärder för ökat förtroende för mäklaren Av de som svarade på SCBs enkät uppgav flertalet (87 %) att mäklaren skötte sitt...
View full page

Nyhet

Mäklarsamfundet i hearing med riksdagens civilutskott

I samband med utvärderingen (och kommande eventuell översyn av den befintliga fastighetsmäklarlagen) kommer Mäklarsamfundet att genomföra en medlemsundersökning i syfte att få in synpunkter på hur...
View full page

Nyhet

Ny penningtvättslag och ändringar i fastighetsmäklarlagen föreslås

Grundprinciperna i det fjärde direktivet är i flera avseenden desamma som i tidigare penningtvättslag. De nya reglerna genomsyras därför av samma riskbaserade ansats som nu gällande regler, men i än...
View full page

Nyhet

Redigera försiktigt!

Frågan om vilseledande marknadsföring belyses särskilt i två ärenden hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) där objektsbeskrivningarna innehöll bilder av öppna spisar med brinnande brasor vilka lagts...
View full page

Nyhet

Riksdagen följer upp den nya fastighetsmäklarlagen

– Det är väldigt viktigt att de omfattande lagar och regler som omgärdar fastighetsmäklarnas vardag är relevanta och fyller sitt syfte när det kommer till att skydda konsumenterna. Vi är därför...
View full page