Registrering av fastighetsmäklarföretag
Nyhet Juridik 4 november 2021

Lite mer om registrering av fastighetsmäklarföretag

I vårt förra nyhetsbrev informerade vi om verksamheten kring registrering av fastighetsmäklarföretag och de oklarheter som fortfarande råder kring vilka företag som är registreringspliktiga. Efter artikeln har vi uppmärksammats på några aspekter kring Fastighetsmäklarinspektionens hantering av inkomna ansökningar som bör belysas.

Vi har tagit del av ett antal ansökningsärenden där den sökande efter att ansökan skett har hört av sig till Inspektionen och då fått information om att det aktuella företaget inte har varit registreringspliktigt. Inspektionen har i de aktuella fallen uttalat att ”om all förmedling sker inom ramen för ett annat företag, och mäklaren har ett eget företag enbart för att fakturera lön, så behöver inte mäklarens eget företag ansöka om registrering.” Inspektionen har alltså etablerat en, om än vag, definition av vilka företag som inte är registreringspliktiga. Det är dock noterbart att det ännu inte fattats något beslut om att avslå en ansökan med den motiveringen.

Vidare har frågan uppkommit om vad som händer med ansökningsavgiften om ett företag som ansökt om registrering endera återkallar sin ansökan eller, efter prövning, inte anses vara registreringspliktigt. Om en ansökan återkallas efter det att handläggningen av ett ansökningsärende har påbörjats återbetalas inte ansökningsavgiften. Inte heller om en prövning skulle resultera i ett avslag på ansökan. Om återkallelse av ansökan sker före det att handläggningen har påbörjats kan dock ansökningsavgiften på begäran från den sökande återbetalas.

Det är således viktigt att den fastighetsmäklare som har och verkar i ett eget företag själv gör en bedömning av om företaget utifrån definitionen ovan är att anse som registreringspliktigt, detta innan man ansöker om registrering så att man inte riskerar att få betala en ansökningsavgift i onödan.
 

Skapad 4 november 2021
Uppdaterad 20 februari 2023
Branschen Fastighetsmäklarinspektionen