Emil Ericsson
Nyhet Juridik 9 september 2021

Ägar- och ledningsprövning i fastighetsmäklarföretag

Den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft den 1 juli 2021 ställer krav på att de personer som ingår i företagets ledning och ägarkrets varken har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet. Detta är något som FMI inte bara kommer att kontrollera när ett företag registrerar sig utan även löpande så länge företaget innehar en registrering som fastighetsmäklarföretag.

Sedan den nya fastighetsmäklarlagen trädde i kraft den 1 juli 2021 är företag som bedriver fastighetsmäklarverksamhet skyldiga att registrera sig hos fastighetsmäklarinspektionen. Ett av kraven för att erhålla registrering är att de personer som ingår i företagets ledning och ägarkrets varken har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet.

Kravet på ägar- och ledningsprövning har sitt ursprungs i EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Direktivet ställer krav på att personer som har en ledande befattning i en juridisk person eller som är ägare till de juridiska personerna genomgår en lämplighetsprövning och att det är möjligt att ingripa mot sådana personer.

Ledningskretsen

En definition om vilka personer som anses ingå i ledningen i ett fastighetsmäklarföretag har därför tagits in i 1 kap. 2 § andra stycket fastighetsmäklarlagen (2021:516). Enligt definitionen utgörs fastighetsmäklarföretagets ledning av företagets styrelse och verkställande direktör eller den som på motsvarande sätt företräder mäklarföretaget, och ersättare för någon av dem. Detta innebär att även styrelsesuppleanter och vice verkställande direktörer som inte har trätt i styrelseledamots eller verkställande direktörens ställe omfattas av prövningen, eftersom de vid förhinder för ordinarie organledamot ska ingå i företagets ledning.

Ägarkretsen

När det gäller vilka personer i ägarkretsen av ett fastighetsmäklarföretag som ska omfattas är det endast de personer med ett kvalificerat innehav som ska lämplighetsprövas. Ett kvalificerat innehav innebär enligt definitionen i 1 kap 2 § punkten 5 ett direkt eller indirekt ägande i ett fastighetsmäklarföretag, om innehavet, representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av mäklarföretaget.

Prövningen – allvarlig brottslighet

Fastighetsmäklarinspektionen ska pröva om någon som ingår i ägarskaps- eller ledingskretsen har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet. För att kontrollera om någon fällts för allvarlig brottslighet kommer Fastighetsmäklarinspektionen därför kontrollera belastningsregisterutdrag för dessa personer. Med allvarlig brottslighet avses främst brott som är kopplade till fastighetsmäklarverksamhet. Penningtvätt, annan ekonomisk brottslighet och brott som begåtts i samband med utövandet av näringsverksamhet anses också allvarliga i detta sammanhang. Annan brottslighet kan beroende på omständigheterna i det enskilda fallet anses vara allvarlig. De faktorer som påverkar bedömningen är t.ex. brottets straffvärde och art, om det är fråga om ett eller flera brott och om det har förekommit upprepade lagföringar. Det har även betydelse hur långt tillbaka i tiden brottsligheten ligger.

Prövningen - åsidosättande av skyldigheter i näringsverksamhet

Som exempel på åsidosättande av skyldigheter i näringsverksamhet anges i förarbetena till lagen att någon tidigare i en verksamhet som han eller hon bedrivit inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen, men det kan också gälla underlåtenhet att följa de gällande skatte- eller bokföringsreglerna. Det bör emellertid tilläggas att det inte finns något krav på att en person som ingår i ägar- eller ledningskretsen måste ha en personlig registrering som fastighetsmäklare. Ytterligare exempel är om någon upprepade gånger har drivit företag som har försatts i konkurs, eller om denne vid flera tillfällen har haft näringsförbud. Om någon har bidragit till att ett företag har stora misskötta skulder till det allmänna och denne har ådragit sig ett personligt betalningsansvar för företagets skulder, kan detta beakta. Hur omfattande åsidosättandet varit och hur långt tillbaka i tiden det ligger spelar även roll för bedömningen. Det kan också vara av betydelse vilka försök personen har gjort för att komma till rätta med problemen.

Tillsyn och ingripanden

När företaget väl har registrerats är företaget skyldigt att snarast informera Fastighetsmäklarinspektionen om ändringar i företagsledningen eller den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget. Om ett fastighetsmäklarföretag inte fullgör sin anmälningsskyldighet kan Fastighetsmäklarinspektionen besluta om disciplinpåföljd för företaget. Fastighetsmäklarinspektionen ska även fortlöpande göra en prövning av personerna i ledningen och ägarkretsen. Om någon inte längre uppfyller villkoren för registrering enligt ovan nämnda krav, får Fastighetsmäklarinspektionen förelägga mäklarföretaget att göra rättelse, dvs. byta ut den person i ledningen det gäller, eller förelägga innehavaren i ägarkretsen att avyttra så stor del av andelarna i företaget att innehavet därefter inte är kvalificerat. Om föreläggandet inte följs, får inspektionen besluta om återkallelse av mäklarföretagets registrering.

Emil Ericsson
Förbundsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 9 september 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Fastighetsmäklarlagen