Nyhet Juridik 13 oktober 2016

Mäklare avregistrerad pga upprepad varningsförseelse

En mäklare blev anmäld av en förrättningslantmätare som handlade en avstyckning. I köpekontraktet hade lantmätaren upptäckt att det stod fel fastighetsbeteckning och att det inte framgick att köpet gällde en del av en fastighet.

Mäklaren uppgav att han av misstag skrivit fel nummer (avstyckningslotten hade redan fått en preliminär beteckning). Han uppgav även att han innan kontraktet undertecknats hade haft kontakt med kommunen som bekräftade att avstyckningen skulle vinna laga kraft i god tid före den avtalade tillträdesdagen, ca två månader. Därför fanns det inte några villkor om detta i köpekontraktet. Både säljaren och köparen var också fullt informerade om detta.

Enligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelser i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Mäklaren har alltså en handlingsplikt vid avtalsslutet mellan parterna och bör vara aktiv och observant på frågor som måste lösas.

Ett köp avseende ett visst område av en fastighet är giltigt endast om en fastighetsbildning sker i överensstämmelse med köpet genom en förrättning. Ansökan om en sådan förrättning ska ske senast sex månader efter den dag då köpehandlingen upprättades.

FMI har i ett antal beslut framhållit att det åligger mäklaren att upplysa parterna om risken med att avtalet blir giltigt endast om en fastighetsbildning sker. Det är viktigt att parterna sluter en överenskommelse om den ekonomiska regleringen för det fall köpet inte blir giltigt. Parterna bör också uppmanas att reglera konsekvenserna om arealen skulle avvika från vad parterna ursprungligen har avtalat.

Av det aktuella köpekontraktet framgår inte att överlåtelsen avser en del av en fastighet och kontraktet saknar helt reglering av vilka konsekvenser det skulle få för överlåtelsen om någon förrättning inte skulle kunna genomföras på det sätt som parterna hade avtalat. FMI anser att mäklaren har åsidosatt sin omsorgsplikt, rådgivningsskyldighet samt skyldighet att medverka till och dokumentera parternas överenskommelse i samband med överlåtelsen.

Mäklaren har tidigare blivit varnad för att, vid en förmedling av en del av en fastighet, ha medverkat till en bristfällig beskrivning av objektet i kontraktet och att kontraktet saknade en reglering av vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få om lantmäteriförrättningen inte skulle ha kunnat genomföras. Med hänsyn till att det enligt FMI har varit fråga om ett särskilt klandervärt agerande – med en väsentlig risk för tvist mellan parterna – som mäklaren i ett likartat fall tidigare blivit varnad för, bedömer FMI att det finns grund för att återkalla mäklarens registrering som fastighetsmäklare.

Beslutet kommer att överklagas till förvaltningsrätten.

Johanna Stampe
Bitr. förbundsjurist

Skapad 13 oktober 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen