Nyhet Juridik 22 mars 2018

Fastighetsmäklare varnad av FMI gällande sin marknadsföring efter utförd förmedling

Ett mer vanligt förekommande inslag i en fastighetsmäklares vardag är marknadsföring av den egna mäklartjänsten efter det att förmedlingen lett till ett slutligt bindande avtal mellan parterna.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har i sitt senaste sammanträde i disciplinnämnden, varnat en fastighetsmäklare för sådan marknadsföring vilket tydligt visar på vikten av att marknadsföringen korrekt beskriver de verkliga förhållandena och har godkänts av parterna i avtalet.

Omständigheterna var följande:

En säljare anmälde fastighetsmäklaren till FMI med kritik mot den marknadsföring som skett av fastighetsmäklaren efter det att förmedlingen var slutförd genom att köpekontrakt tecknats med en köpare.

Kritiken gick ut på att fastighetsmäklaren några veckor efter genomförd kontraktsskrivning delat ut reklam i närliggande områdets brevlådor där fastighetsmäklaren meddelade att den förmedlade fastigheten sålts och att så hade skett innan den allmänna visningen beroende på fastighetsmäklarens stora kundbas. Dessa uppgifter var enligt anmälaren felaktiga då fastigheten hade sålts till en personlig bekant till säljaren utan att fastighetsmäklaren haft någon kontakt med denna slutliga köpare.

Dessutom hade fastighetsmäklaren enbart fått tillstånd till marknadsföring via dagspress och på internet i samband med själva förmedlingen, vilket de godkänt skriftligen då förmedlingsavtalet tecknades.

Fastighetsmäklaren uppgav vid prövningen av ärendet att ”eftermarknadsföringen” som skett har varit korrekt och i enlighet med det avtal som tecknats. Visserligen var det riktigt att marknadsföringen hade skett i form av en trycksak men att skillnaden mellan trycksak och dagstidning måste anses som i det närmaste obefintlig.

Fastighetsmäklaren medgav vidare att hon inte hade haft några större kontakter med de slutliga köparna men framhöll att hon lämnat rådgivning till säljarna om budet och hur de skulle gå vidare mot köparen.

FMI fann att fastighetsmäklaren de facto hade ett skriftlig godkännande av säljarna att utannonsera den aktuella fastigheten i dagspress och på internet. De konstaterade att informationen från fastighetsmäklaren om att fastigheten hade sålts innan visning i och för sig var korrekt, men att informationen ändå utifrån sitt sammanhang får anses vara vilseledande.

FMI ansåg det vara utrett att fastighetsmäklaren hade marknadsfört fastigheten efter det att själva köpet blivit bindande och att det då saknades skäl att marknadsföra fastigheten för att tillgodose syftet med förmedlingsuppdraget. Marknadsföringen har istället skett för att marknadsföra fastighetsmäklarens egna tjänst.

Det samtycke som lämnats via förmedlingsuppdraget kunde inte anses innefatta den marknadsföring som vidtagits från fastighetsmäklarens sida. Det var inte heller utrett om mäklaren inhämtat något samtycke från köparna av fastigheten, vilket även det är ett krav enligt inspektionen.

FMI ansåg vidare att fastighetsmäklaren använt sig av en otillåten marknadsföringskanal, eftersom marknadsföringen skett genom en lokalt utdelad trycksak medan samtycket i uppdragsavtalet endast avsåg dagspress och Internet. Dessutom avsåg samtycket inte heller marknadsföring efter det att fastigheten hade blivit såld.

Fastighetsmäklaren ansågs därför sammantaget ha genomfört marknadsföringen i strid mot god fastighetsmäklarsed och de olika förseelserna utgjorde grund för att meddela fastighetsmäklaren en varning.

Om beslutet kommer att överklagas är i dagsläget inte klarlagt, men oavsett om det sker kan man dra följande slutsats av FMI:s beslut. Du bör som fastighetsmäklare redan tidigt i förmedlingsprocessen inhämta kundernas samtycke även till den marknadsföring som du avser att genomföra efter det att avtal tecknats och dokumentera samtycket skriftligen. Samtycket måste omfatta den specifika marknadsföringen som du avser att genomföra.

En annan viktig slutsats är att du verkligen säkerställer vilket samtycke du faktiskt har innan du påbörjar den tänka marknadsföringen. Vid minsta osäkerhet att samtycket omfattar den tänkta marknadsföringen bör du inte chansa utan istället verka för att inhämta ett nytt kompletterande samtycke från parterna.

Om något samtycke inte kan inhämtas så bör du avstå från den planerade marknadsföringen och därmed undvika onödig kritik från Fastighetsmäklarinspektion.

Mats Sjöquist
Förbundsjurist

Skapad 22 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen