Fanny Norsten
Nyhet Juridik 17 juni 2021

Vad menas med dokumentation från badrumsrenoveringen?

Dokumentation från badrumsrenoveringen är något som köpare ofta efterfrågar för att försäkra sig om att badrummet är i gott skick och att arbetena är utförda av någon som är behörig eller auktoriserad att utföra dessa. I veckans nyhetsbrev går Mäklarsamfundets bitr. förbundsjurist Fanny Norsten igenom vilka olika typer av dokumentation som finns och vikten av att informationen kring detta blir korrekt vid marknadsföringen av en bostad.

Olika typer av dokumentation
Badrum ska byggas enligt Boverkets byggregler (BBR) avseende branschkrav och följa de monteringsanvisningar som finns för olika material och produkter. Det finns två alternativa regelsystem, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) eller AB Svensk våtrumskontrolls branschregler ”Säkra Våtrum”. Entreprenörer som utbildat sig hos en av dessa branschorganisationer blir behöriga respektive auktoriserade. Så den som renoverar eller bygger ett nytt badrum och anlitar en entreprenör med sådan utbildning kan få ett bevis på att arbetet är utfört enligt de branschregler som var gällande vid byggtillfället. Byggkeramikrådet kallar sitt bevis för Kvalitetsdokument och AB Svensk våtrumskontroll benämner sitt Våtrumsintyg

När man pratar om dokumentation eller intyg i vardagligt tal så kan det vara något av de ovan nämnda bevisen som avses. Problemet med att bara benämna det som dokumentation, intyg eller annat är att det öppnar upp för att säljare och köpare kan ha olika uppfattning om vad som menas, vilket i sin tur kan leda till en tvist mellan parterna. 

Var noggrann vid marknadsföringen 
Du som mäklare kan åläggas ett skadeståndsansvar eller en påföljd vid tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) om det inte tydligt framgår vad säljaren menar och vilken eventuell dokumentation som avses. Information om att det finns våtrumsintyg eller kvalitetsdokument är ingen obligatorisk uppgift men om man väljer att ta med en sådan information i objektsbeskrivningen eller annan marknadsföring är det viktigt att informationen är korrekt och rättvisande. 

FMI har på senare tid meddelat mäklare påföljder när de redovisat uppgifter i marknadsföringen som sedan visat sig vara inkorrekta, trots att mäklaren vidarebefordrat uppgiften på det sätt säljaren framfört den till mäklaren (se t.ex. 20-1260). Därför är mitt råd att noggrant reda ut vad en säljare menar om den anger att dokumentation finns för våtrumsrenoveringar. Det gäller oavsett vilken typ av dokumentation som avses och det är även bra att stämma av om den finns tillgänglig så att den kan uppvisas och överlämnas till en potentiell köpare. Om det framkommer att säljaren menar något annat än våtrumsintyg eller kvalitetsdokument så bör man förtydliga detta i objektsbeskrivningen, i annonser och i dialogen med spekulanter för att minska risken för missförstånd samt för att inte själv riskera kritik från FMI. 

Vad är avsaknaden av våtrumsdokument värt?
Frågan vad avsaknaden av ett våtrumsdokument kan vara värt har prövats i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN). I ett ärende (FRN153/19) hade mäklaren vidarebefordrat säljarens uppgift att det fanns dokumentation avseende badrumsrenoveringen och FRN bedömde att en mäklare som endast får information om att dokumentation finns har en skyldighet att reda ut vad som menas, om inte, kan mäklaren anses ha agerat oaktsamt. I detta ärende hade säljaren syftat till att det fanns fotodokumentation från när badrumsrenoveringen hade genomförts. FRN bedömde att ordet dokumentation får anses ge en köpare uppfattningen att man syftar på våtrumsintyg eller kvalitetsdokument och att information om att sådant generellt sett kan tillskrivas ett värde. Detta motiverades vidare av att anledningen till att man väljer att ta med sådan information i marknadsföringen i regel är för att det får anses vara värdehöjande. 

I ärendet beräknades skadan utifrån skillnaden i bostadens värde om den marknadsförts med uppgift om att kvalitetsdokument eller våtrumsintyg finns respektive om man marknadsfört bostaden med information om att det finns fotodokumentation från när renoveringen utförts. FRN landade i att detta uppskattades ha ett värde om 40 000 kronor. Det är en skönsmässig bedömning som inte innebär att det i varje situation skulle medföra en kompensation med just 40 000 kronor men det visar på att det i vart fall anses motsvara ett värde. I ett annat ärende (FRN 75/17) hade mäklaren redovisat, i enlighet med vad säljaren sagt, att det fanns fotodokumentation och även där ansågs mäklaren ha agerat oaktsamt då hon inte förtydligat ytterligare vad som menats. I det fallet hade köpare och säljare redan träffat en förlikning och FRN bedömde därför att det inte fanns någon skada kvar att ersätta för mäklaren.

Om säljaren inte kan överlämna dokumentationen eller om det visar sig att det inte rör sig om ett våtrumsintyg eller kvalitetsdokument så är det vanligt att en köpare önskar kompensation motsvarande ett helt nytt badrum. Att det inte finns kvalitetsdokument eller våtrumsintyg är dock inte alltid detsamma som att badrummet på något sätt är sämre. Det bör även framhållas att våtrumsintyg och kvalitetsdokument inte alltid är detsamma som att det inte kan finnas brister i badrummet. Kvalitetsdokument eller våtrumsintyg kan innehålla anmärkningar om avvikelser från vissa krav eller andra särskilda förhållanden.

Att ta med sig
Så sammanfattningsvis är mitt råd att ta för vana att fråga vilken typ av dokumentation som avses om säljaren informerar om att dokumentation finns och säkerställ att den finns tillgänglig så att den kan överlämnas till en köpare. Genom en sådan rutin ökar förutsättningarna för att marknadsföringen ger en korrekt bild av objektet och spekulanter får en klar bild av vad de kan förvänta sig. Jag rekommenderar vidare att utrycka sig i tydliga termer och skriva om det är kvalitetsdokument eller våtrumsintyg som menas. Är det annan dokumentation som avses, till exempel bilder tagna under en renovering, bör detta redovisas så tydligt att det inte kan misstas för att man syftar på våtrumsintyg eller kvalitetsdokument.  

Fanny Norsten
Bitr. förbundsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 17 juni 2021
Uppdaterad 24 februari 2023
Juridik Marknadsföringslagen