Nyhet Juridik 24 november 2016

Marknadsföring via SMS – kräver i de flesta fall samtycke från konsumenten

Innovationslusten att nå ut till potentiella kunder är sedan en längre tid tillbaka stor bland Sveriges fastighetsmäklare. Många av de faktiska sätten att kommunicera sitt budskap faller både i god jord och är i enlighet med gällande lagstiftning.

Mäklarsamfundet har dock sedan en tid tillbaka uppmärksammats på att mäklare i större utsträckning skickar direktreklam till konsumenter via SMS, så kallad spam. Ett vanligt budskap synes vara att mäklaren anger att man förmedlat ett objekt i närområdet och säger sig ha flera köpare ”över” från den senaste förmedlingen.

Då det finns en uppenbar risk att sådan marknadsföring inte är förenlig med gällande lagstiftning på området, vill jag i korthet redogöra för vad som gäller vid reklamutskick via SMS.

Att använda SMS för reklam till en fysisk person är som huvudregel tillåtet endast om personen har samtyckt till det på förhand. Det är under inga omständigheter tillåtet att skicka SMS till personer som man inte tidigare har någon kundrelation med.

Detta framgår av 19 § 1 st marknadsföringslagen som stadgar:

En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Om samtycke således inte inhämtats från de berörda mottagarna av marknadsföringen, så äger man vare sig som mäklare eller mäklarföretag rätt att använda sig av sådan marknadsföring.

Ett vanligt missförstånd är att förbudet mot SMS-reklam bara gäller telefoner som är anslutna till NIX-registret, men så är det inte. Förbudet gäller alla mobiltelefoner.

Således krävs samtycke för denna marknadsföring om inte man tidigare har haft en kundrelation till mottagaren av budskapet. Kunden ska då också ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och givits möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Min rekommendation är därför att de mäklare som använder sig av sådan SMS-reklam omedelbart ser över sin marknadsföring. Om man inte har något samtycke eller tidigare kundrelation med mottagaren samt uppfyllt det beskrivna informationskravet, bör man omedelbart ändra sin marknadsföringsstrategi och avstå från att använda SMS-reklam. Otillåten marknadsföring kan leda till myndighetsingripanden men även efter anmälan dit av konsumenten, bli föremål för granskning och uttalande hos exempelvis DM-nämnden.

Mats Sjöquist
Förbundsjurist

Skapad 24 november 2016
Uppdaterad 27 mars 2023
Juridik Marknadsföringslagen