Nyhet Juridik 22 januari 2015

Varning från FMI gällande brister i objektsbeskrivning avseende angivande av uppgift om upplåten mark

FMI har nyligen tilldelat tre mäklare varning p.g.a. att det i objektsbeskrivningen avseende förmedling av bostadsrätt inte har angivits om upplåten mark ingick i bostadsrättsupplåtelsen.

Inledningsvis kan nämnas att skyldigheten att ange uppgift om upplåten mark framgår av FML 18 § som stadgar att mäklaren är skyldig att upprätta en objektsbeskrivning och att den ska tillhandahållas tilltänkta köpare. Gällande bostadsrätter finns särskilt uppräknat vad som ska ingå i objektsbeskrivningen, däribland uppgift om upplåten mark. Skyldigheten att redovisa om det ingår upplåten mark omfattar även storleken på marken.

I det första fallet innehöll objektsbeskrivningen avseende bostadsrätten beskrivningar av två uteplatser. Det fanns inte någon notering om upplåten mark i informationen från bostadsrättsföreningen utan säljarna hade uppgivit att man hade nyttjanderätt till uteplatserna. Enligt FMI bör en objektsbeskrivning innehålla information om vilken rätt en bostadsrättsinnehavare har till en uteplats eller mark utanför bostaden som har framhållits i beskrivningen. Om fastighetsmäklaren inte får information om förutsättningarna för en sådan uteplats från sin uppdragsgivare eller bostadsrättsföreningen bör en allmän reservation införas om detta. Den aktuella objektsbeskrivningen har lämnat utrymme för tilltänkta köpare att uppfatta det som att marken med uteplatserna har ingått i upplåtelsen av bostadsrätten trots att så inte var fallet. Eftersom mäklaren inte upplyst de tilltänkta köparna om säljarens uppgift om nyttjanderätt, förelåg en risk för att framställningen var vilseledande. Genom att underlåta att införa information i beskrivningen om de kända förutsättningarna för uteplatserna har mäklaren åsidosatt god fastighetsmäklarsed och denna förseelse var varningsgrundande.

Objektsbeskrivningen i det andra fallet innehöll uppgifter om att det till bostadsrätten hörde en ”härlig uteplats med egen trädgårdstäppa” och att det fanns en ”utgång till trädgård med terrass”. Av utredningen i ärendet framgick emellertid att det inte ingick någon egen trädgårdstäppa eller terrass i upplåtelsen. FMI ansåg att det var vilseledande att använda formuleringen ”egen trädgårdstäppa” om denna mark inte ingår i upplåtelsen. Det vilseledande intrycket ansågs förstärkas av bilderna i den aktuella objektsbeskrivningen samt av formuleringen ”utgång till trädgård med terrass”. FMI fann att detta stred mot god fastighetsmäklarsed på ett sätt som var varningsgrundande.

I det tredje fallet angavs i beskrivningen av bostadsrätten att det fanns ett trädäck samt en stensatt uteplats. Av objektsbeskrivningen framgick inte om marken ingick i upplåtelsen och i så fall storleken på den upplåtna marken. Mäklaren synes i detta fall haft tillgång till uppgifter om att trädäcket och den stensatta uteplatsen har ingått i upplåtelsen. Trots detta tillhandahöll mäklaren spekulanterna en objektsbeskrivning som saknade den obligatoriska uppgiften om upplåten mark och dess storlek. FMI fann detta vara varningsgrundande.

Johanna Stampe
Förbundsjurist

Skapad 22 januari 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik