Niklas Rollgard
Nyhet Juridik 28 mars 2024

FMI meddelar sanktionsavgift för bristande åtgärder mot penningtvätt

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, har nu för första gången använt sig av möjligheten att ålägga ett mäklarföretag att betala en sanktionsavgift till följd av överträdelse av bestämmelser i penningtvättslagen. I ett nyligen avgjort tillsynsärende meddelades ett mäklarföretag en varning och ålades därutöver att betala en sanktionsavgift uppgående till 200 000 kronor, detta för överträdelser av penningtvättslagens bestämmelser.

I beslutet anges att mäklarföretaget saknat en allmän riskbedömning över verksamheten att lägga till grund för företagets riskbedömning av kunder samt för företagets rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder som företaget ska vidta för att minska risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta har i sin tur inneburit att företaget saknat förutsättningar för att uppfylla kraven på att den allmänna riskbedömningen ska utvärderas minst en gång per år och uppdateras vid behov samt att dokumentera datum för utvärderingen. Detta menade FMI utgjorde mycket allvarliga överträdelser av penningtvättsregelverket eftersom företaget därigenom har saknat insikt om hur verksamhetens tjänster kan utnyttjads för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt har löpt en ökad risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Mäklarföretaget bedöms också ha saknat användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. De dokument som lämnades in till FMI ansågs utgöra ofullständiga mallar för rutiner och riktlinjer som saknade såväl datering som underskrifter och därför bedömdes vara undermåliga. 

Dessa brister ansågs vara så allvarliga att mäklarföretaget dels meddelades en varning dels ålades att betala en sanktionsavgift om 200 000 kronor. 

Då detta är det första beslutet där FMI använder sig av möjligheten att ålägga ett mäklarföretag att betala sanktionsavgifter och det är än så länge svårt att dra några definitiva slutsatser av beslutet men det är tydligt att man ser allvarligt på att ett mäklarföretag saknar en allmän riskbedömning vilket också innebär att det saknas förutsättningar för att ta fram användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer. 

En viktig lärdom att ta med sig från det aktuella beslutet är att när man som mäklare eller mäklarföretag väl blir föremål för tillsyn är det i regel för sent att läka de brister som tidigare förelegat.  Det är därför av stor vikt och betydelse att vara proaktiv i arbetet med att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt penningtvättsregelverket.     

Beslutet har inte vunnit laga kraft och vi kommer självklart att följa utvecklingen noga i detta och andra ärenden som i framtiden ger vägledning i hur FMI utövar sin tillsyn enligt penningtvättslagen.

Niklas Rollgard
Chefsjurist Mäklarsamfundet 

Skapad 28 mars 2024
Uppdaterad 3 april 2024
Penningtvätt Fastighetsmäklarinspektionen Juridik