Nyhet Juridik 8 februari 2018

Mäklare varnad p.g.a bristande kundkännedom

Fastighetsmäklarinspektionen har nyligen meddelat en mäklare en varning p.g.a. bristande kundkännedom. Det har enligt FMI ingen betydelse att kunden var känd av mäklaren sedan tidigare.

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

Tillsynsärendet i korthet
En mäklare blev anmäld av en köpare av en obebyggd tomt som mäklaren haft s.k. skrivuppdrag för. På grund av olyckliga omständigheter i köparnas affär erbjöd sig mäklaren att kostnadsfritt åta sig ett förmedlingsuppdrag för köparna. Detta skedde ett par år efter skrivuppdraget.

FMI har bl.a. granskat dokumentet ”Kundkännedom – uppdragsgivare” i vilket mäklaren har angett att risken för penningtvätt bedömdes vara av normalgrad och att grundläggande åtgärder skulle vidtas. Vid ID-kontrollen avseende uppdragsgivarna kopierade mäklaren den ena uppdragsgivarens pass och den andra uppdragsgivarens körkort. I fråga om båda uppdragsgivarna har mäklaren även kryssat i en ruta för ”Annan kontrollåtgärd” och angett att kunden var känd sedan tidigare. Den ena uppdragsgivarens pass var ogiltigt sedan ett år tillbaka.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning
FMI konstaterar att den omständighet att mäklaren gjort gällande att uppdragsgivaren var känd för henne sedan tidigare inte har påverkat hennes skyldighet att kontrollera uppdragsgivarens identitet vid etableringen av den nya affärsförbindelsen, men skulle däremot kunna beaktas inom ramen för riskbedömningen. Mäklaren har bedömt att affärsförbindelsens risknivå har varit av normalgraden och att grundläggande åtgärder för kundkännedom skulle vidtas. Då identitetshandlingen var ogiltig krävdes att mäklaren kompletterade sin kontroll med uppgifter från tillförlitliga och oberoende källor. En källa är oberoende om uppgifterna verifieras av annan person än kunden. FMI anser inte varken mäklarens egen kännedom eller uppgifter från den andra uppdragsgivaren kan anses vara oberoende källor. Mäklarens underlåtelse att uppnå grundläggande kundkännedom om en av uppdragsgivarna bedöms vara varningsgrundande.

Kommentar
Det är en vanlig missuppfattning att kundkännedom inte behöver uppnås om kunden är ”känd” för mäklaren. För det fall risken för penningtvätt bedöms till normalgraden, vilket den bör göra i de flesta fall, måste grundläggande kundkännedom uppnås. De åtgärder som ska vidtas är:

  • Kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag och/eller på annat tillförlitligt sätt
  • Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och
  • Inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art.

För det fall en kund saknar en giltig identitetshandling är det möjligt att styrka kundens identitet med hjälp av handlingar, uppgifter eller upplysningar från tillförlitliga och oberoende källor. Till exempel kan en släkting till kunden styrka dennes identitet. Du som mäklare ska då begära in ett personbevis för att kontrollera släktförhållandet. Intygsgivarens identitetshandling bör också kontrolleras, kopieras och förvaras i akten.

Johanna Stampe 
Bitr. förbundsjurist

Skapad 8 februari 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Kundkännedom