Nyhet Juridik 10 november 2016

PEP-blankett till kund

Den nya blanketten har tagits fram för att underlätta för mäklare att få kunden att lämna uppgifter som har betydelse för bedömningen av om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP). Blanketten innehåller därför en upplysning till kunden om att särskilda krav ställs på mäklaren i uppdrag som rör en PEP. 

Vi hoppas att blanketten ska uppfattas som ett stöd. Den är utformad så att kunden snabbt ska kunna orientera sig om anledningen till att mäklaren ställer frågor och vilken information som efterfrågas.

Hur ska blanketten användas?
Mäklaren kan överlämna blanketten till kunden och kunden kryssar själv i svaren på frågorna; om kunden själv är en PEP eller en familjemedlem till en PEP eller en medarbetare till en PEP. Kunden kan, men behöver inte, underteckna blanketten innan den lämnas tillbaka till mäklaren.

Om de genomgående svaren är nej finns det normalt ingen anledning för mäklaren att gå vidare, under förutsättning att inte andra omständigheter talar för det. Om något svar blir ja finns krav på mäklaren att vidta så kallade skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom.

Varför finns särskilda regler för en PEP?
Det finns inte något hinder eller förbud mot att förmedla till eller från en PEP. Syftet med reglerna om PEP torde främst ha att göra med kampen mot korruption. En av de skärpta åtgärderna ska därför alltid vara att ta reda på varifrån tillgångar kommer.

Blanketten blir en del av dokumentationen
Mäklaren ska dokumentera de åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom. Handlingar med sådana uppgifter ska bevaras i minst fem år. PEP-blanketten med kundens svar blir en del av den dokumentation som ska bevaras.

Mallen för mäklarens rutiner
Som tidigare meddelats har Mäklarsamfundets Mall för rutiner och riskbedömning uppdaterats.  Dokumentet finns att hämta här.

PEP-blanketten hittar du i ditt mäklarsystem.

Annika Ahlberg
Förbundsjurist

Skapad 10 november 2016
Uppdaterad 8 april 2024
Kundkännedom Penningtvätt