Emil Ericsson
Nyhet Juridik 25 februari 2021

Penningtvätt via fastigheter – Ny rapport från Finanspolisen

En ny rapport från Finanspolisen visar tydligt att fastighetsmarknaden i Sverige utnyttjas för penningtvätt. Rapporten visar också att fastighetsmäklarna har blivit viktiga möjliggörare och ibland utnyttjas för penningtvätt genom fastighetsaffärer och brottsliga bolåneupplägg. Rapportering till Finanspolisen, från fastighetsmäklarna, om misstänkt penningtvätt förekommer nästan inte, samtidigt som bankerna rapporterar desto mer.

Syftet med Finanspolisens rapport är att ge en bild av penningtvätt via fastigheter och hur fastighetsmäklare utnyttjas som passiva eller aktiva möjliggörare, samt vad som kan göras för att minska riskerna. Finanspolisen har gått igenom underrättelseuppgifter med koppling till fastighetsaffärer, bland annat uppgifter i penningtvättsregistret. 

Fastighetsmarknaden attraktiv för penningtvätt

I rapporten redogörs flera skäl till varför fastighetsmarknaden ses som attraktiv för penningtvätt. Fastigheter erbjuder en relativt stabil investering som dessutom kan hyras ut och ge intäkter och det finns möjlighet till penningtvätt i större skala eftersom transaktionerna avser höga belopp. Man hänvisar även till Internationella rapporter som visar på omfattande problem med kapital från korruption som investeras i fastigheter, inte minst i storstäder som London. I de fallen står ofta utländska företag som köpare. Även utomlands är rapporteringen från fastighetsmäklare försvinnande liten.

Finanspolisens anser i sin rapport att fastighetsmäklare antingen inte uppmärksammar misstänkta transaktioner, eller underlåter att rapportera dessa. Från mars till oktober 2020 inkom endast en rapport från mäklarbranschen. Under samma period lämnade bankerna in närmare 200 rapporter med belopp för totalt över en miljard kronor avseende misstankar om penningtvätt kopplat till fastighetsmarknaden. Samtidigt tror man att det finns ett stort mörkertal och att underrättelsedata tyder på att problemet kan vara mer utbrett än vad rapporteringen visar.

Köparens finansiering och identitet vanliga orsaker till misstanke

De rapporter som Finanspolisen har tagit emot visar att transaktionerna i flertalet fall borde ha väckt misstankar även hos mäklarna. Det gäller främst tveksamheter kring hur köparen finansierar affären, vilket är den vanligaste orsaken till att bankerna lämnar in rapporter. I några fall kommer pengarna från utlandet eller uppges vara lånade från privatpersoner eller företag. Det händer också att bankerna reagerar på att det görs delbetalningar från olika konton. Ibland finns även misstanke om att fastighetsmäklaren aktivt möjliggör ett penningtvättsupplägg, t.ex. genom att klientmedelskontot används för annat än handpenning eller misstanke om en skenaffär där mäklaren upprättat köpehandlingar. Det ska emellertid understrykas att en del av bankernas rapporter rör sådant som en fastighetsmäklare inte har möjlighet att upptäcka.

Den vanligaste orsaken till att en misstanke om penningtvätt uppstår i samband med en fastighetsaffär är oklarheter om finansieringen eller köparens identitet. I rapporten ges också exempel på att fastighetsmäklare utnyttjas i andra typer av brottsupplägg. Exempelvis kan bedrägerier gå till på så sätt att en målvakt/bulvan köper en fastighet som sedan övervärderas kraftigt med hjälp av mäklare. Därefter belånas fastigheten och de inblandade delar på lånebeloppet. I båda fallen ovan förekommer falska underlag för låneansökan i form av förfalskade löneintyg och manipulerade kontoutdrag.

Finanspolisens förslag till åtgärder

Mot bakgrund av det som framkommit i rapporten föreslår Finanspolisen ett par åtgärder. Det är önskvärt att förbättra rapporteringen från mäklare och bankerna och Finanspolisen kommer därför att gå ut med riktad information till verksamhetsutövare inom fastighetsbranschen. De föreslår även att frågor om köparens ekonomi och finansiering bör ingå i den grundläggande kundkännedomsprocessen även för lågriskkunder eftersom det annars är svårt att avgöra nivån på risken för penningtvätt kopplad till kunden. Det är även viktigt att säkerställa att det ställs tillräckliga krav på rutiner för intern styrning och kontroll, så att anställda får den utbildning de behöver samt att anställda lämplighetsprövas vid rekrytering. Slutligen föreslår Finanspolisen att rapporteringsplikten bör utökas till att även omfatta byggbolag som säljer nyproducerade bostäder direkt till bostadsköparna.

Mäklarsamfundet vill mot bakgrund av det som framkommit i rapporten understryka att det är angeläget att man som fastighetsmäklare rapporterar misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Tröskeln för vilka omständigheter som ska rapporteras är låg. Oftast är det beteenden eller omständigheter som inte är normalt förekommande i ett förmedlingsuppdrag som bör ge upphov till misstankar om penningtvätt. Om man inte får en godtagbar förklaring till det onormala beteendet kan det finnas anledning skicka en rapport till Finanspolisen. Mäklarsamfundet rekommenderar även att man tar del av Finanspolisens rapport i sin helhet. Den kommer att utgöra ett bra underlag för den riskbedömning av verksamheten som man som mäklare är skyldig att upprätta. Rapporten är endast på 14 sidor och går snabbt att ta sig igenom. Rapporten laddas ned via den här länken.


Emil Ericsson
Bitr. förbundsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 25 februari 2021
Uppdaterad 27 februari 2023
Penningtvätt Kundkännedom