Emil Cargill-Ek
Nyhet Juridik 22 augusti 2019

Nya penningtvättsföreskrifter från FMI

Fastighetsmäklarinspektionen har utfärdat nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 augusti 2019 och det mesta är sig likt, men Mäklarsamfundet vill uppmärksamma på några viktiga nyheter, framför allt vad gäller identitetskontrollen av distanskunder.

Den 1 augusti 2019 trädde Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Ändringen har föranletts av den nya penningtvättslagen som trädde i kraft för cirka två år sedan och lagändringar som därefter har genomförts. Det mesta är sig likt jämfört med de tidigare gällande föreskrifterna, men några nyheter är värda att uppmärksamma. 

I föreskrifterna och de allmänna råden finns bestämmelser om vad en fastighetsmäklare ska göra för att förhindra att den egna verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Föreskrifterna anger närmare bestämmelser om bland annat den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder (kundens riskprofil) samt rutiner och riktlinjer. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om kundkännedomsåtgärder angående identifiering och kontroll samt dokumentation av åtgärderna och bevarande av dokumentationen. Till några av bestämmelserna lämnas också allmänna råd.

Den nyhet som kanske får störst konsekvenser för dig som mäklare är att kraven på åtgärder för att kontrollera identiteten på en distanskund har utökats, för det fall kontrollen inte görs med hjälp av elektronisk legitimation. Som tidigare gäller fortfarande att en vidimerad kopia av kundens identitetshandling ska inhämtas. Därutöver måste numera ett bekräftelsebrev med mottagningsbevis skickas till kundens folkbokföringsadress. Innan du har fått mottagningsbeviset anses kundens identitet inte vara kontrollerad. Använder du emellertid bank-ID eller annan elektronisk legitimation behövs alltså inget bekräftelsebrev.

Den nya regeln om bekräftelsebrev kan innebära ökad administration, ökade kostnader och tidsutdräkter när dina kunder befinner sig på distans. Detta kan bli särskilt betungande vid identitetskontrollen av exempelvis ett dödsbo med många dödsbodelägare, då det är vanligt att dessa befinner sig på distans. Om kunden befinner sig utomlands kan det innebära att identitetskontrollen tar betydligt längre tid eftersom den är beroende av att postgången fungerar. 

Vid arbetet med framtagandet av de nya föreskrifterna var Mäklarsamfundet remissinstans och lämnade därför synpunkter på förslaget. Mäklarsamfundet föreslog att kravet på bekräftelsebrev med mottagningsbevis skulle utgöra en skärpt åtgärd som endast behöver vidtas om risken för penningtvätt är hög, men så blev det alltså inte.

En annan nyhet som är viktig att uppmärksamma gäller det registreringsbevis som du som mäklare måste granska vid identitetskontrollen av en kund som är en juridisk person. Enligt de tidigare föreskrifterna fick ett sådant registreringsbevis inte vara äldre än tre månader. Numera gäller att registreringsbeviset inte får vara äldre än en månad. Denna ändring bör inte få så stora konsekvenser jämfört med tidigare eftersom det idag finns flera nättjänster som erbjuder kontroll av registreringsbevis för juridiska personer. Precis som tidigare gäller att en kopia av registreringsbeviset ska bevaras.

I övrigt har föreskrifterna förtydligats på vissa områden. Fler allmänna råd som kan tjäna som vägledning vid tillämpningen av föreskrifterna har också införts. Bland annat finns exempel på förenklade och skärpta åtgärder som kan vidtas när risken för penningtvätt är låg respektive hög. 

Med anledning av de nya föreskrifterna kommer de mallar för rutiner och riskbedömning som Mäklarsamfundet har tagit fram att omarbetas och uppdateras. Arbetet har påbörjats och vi kommer att meddela er, på hemsidan och i nyhetsbrev, så fort arbetet är färdigt. Vi rekommenderar dock redan nu att du läser igenom och bekantar dig med de nya föreskrifterna som finns på FMI:s hemsida (se länk nedan). 

http://www.fmi.se/gallande-foreskrifter

Emil Cargill-Ek
Bitr. förbundsjurist
 

Skapad 22 augusti 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Fastighetsmäklarinspektionen Penningtvätt Kundkännedom