Nyhet Juridik 5 februari 2015

Varning från FMI gällande brister i hantering av objektsbeskrivning

FMI tilldelade nyligen en mäklare varning p.g.a. brister i hanteringen av objektsbeskrivningen avseende en bostadsrättslägenhet.

Enligt 18 § fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare tillhandahålla en tilltänkt köpare som är konsument en objektsbeskrivning. Med tilltänkta köpare avses personer som överväger att lägga ett bud på objektet och alltså inte enbart den slutlige köparen. Objektsbeskrivningen ska lämnas till alla tilltänkta köpare. Mäklare måste överlämna all väsentlig information, bl.a. objektsbeskrivningen, i god tid före köpet.

Objektsbeskrivningen ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. När det gäller bostadsrätter ska objektsbeskrivningen bl.a. innehålla uppgifter om bostadsrättsföreningens namn och bostadsrättens andelstal. Vad gäller andelstal ska ägarandelen i föreningen anges, det vill säga hur stor insats den aktuella bostadsrätten har i förhållande till den totala insatsen. Dessutom ska anges hur stor andel av årsavgifterna till föreningen som åvilar bostadsrättshavaren.

I detta fall kontaktade mäklaren köparna när denne fått i uppdrag att förmedla den aktuella lägenheten då mäklaren visste vad de letade efter. Köparna kom direkt på en privat visning och bestämde sig på plats att de ville ha lägenheten. Därefter åkte de bort några veckor och fick uppgifter om lägenheten per epost, innehållande mäklarbild, årsredovisning och stadgar. Objektsbeskrivning upprättades under tiden som köparna var bortresta och skrevs ut i samband med kontraktsskrivningen. Den upprättade objektsbeskrivningen saknade uppgifter om bostadsrättsföreningens namn och andelstal.

FMI uttalade i sitt beslut att objektsbeskrivningen ska presenteras som en sammanhållen skriftlig beskrivning av bostadsrätten. De handlingar som köparna fått innan kontraktsskrivningen – mäklarbilden, årsredovisningen och stadgarna – innehöll endast vissa av de uppgifter som ska finnas med i en objektsbeskrivning. Det är inte tillräckligt att redovisa uppgifter om objektet genom att hänvisa till andra handlingar. Då köparna inte fått någon objektsbeskrivning förrän vid kontraktsskrivningen fann FMI att mäklaren åsidosatt sin skyldighet att tillhandahålla en objektsbeskrivning före köpet och att detta var varningsgrundande.

Vad gäller uppgifterna i objektsbeskrivningar har i förevarande fall uppgifterna om föreningens namn och båda andelstalen funnits tillgängliga i mäklarbilden och mäklaren har haft dem i sitt system. Objektsbeskrivningen saknade dock uppgifter om andelstalen och föreningens namn. Det faktum att köparna fått med sig mäklarbilden med all information om bostadsrättsföreningen och andelstalen befriade inte enligt FMI mäklaren från ansvaret att lämna dessa uppgifter i objektsbeskrivningen och mäklaren meddelades därför varning.

Johanna Stampe
Förbundsjurist

Skapad 5 februari 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Juridik