Niklas Rollgard
Nyhet Juridik 16 juni 2022

Ny praxis från Kammarrätten gällande lockpris

I detta säsongens sista nyhetsbrev vill vi passa på att redogöra för innehållet i två domar från Kammarrätten i Göteborg, domar som kanske inte riktigt fått den uppmärksamhet som de förtjänar.

Under våren har Kammarrätten i Göteborg i två domar gällande lockpris bland annat uttalat sig i frågan om vilken betydelse en avvikelse mellan utgångspris och slutpris har vid bedömningen av om en fastighetsmäklare systematiskt har använt sig av lockpriser. I de aktuella domarna var även frågan om tillsynsmyndighetens bevisbörda i tillsynsärenden föremål för prövning.  

I ett antal tillsynsärenden gällande lockpris har Fastighetsmäklarinspektionen underkänt de av mäklarna gjorda värderingarna och själva gjort en bedömning av vilka jämförelse- och referensobjekt som mäklarna i de aktuella fallen borde ha beaktat vid sin värdering. För att påvisa att en fastighetsmäklare systematiskt jobbar med lockpriser har man också från Inspektionens sida anammat en uppfattning om att ett antal väsentliga avvikelser mellan utgångspris och försäljningspris utgör tillräcklig grund för att påvisa systematisk förekomst av lockpris. 

I domarna konstaterades att Fastighetsmäklarinspektionen i sin tillsyn har bevisbördan för de omständigheter som läggs till grund för en påföljd och att beviskravet är mycket högt. För att meddela påföljd i ett tillsynsärende krävs det att de omständigheter som läggs till grund för påföljden kan slås fast otvetydigt. I de aktuella domarna gjorde domstolen bedömningen att Inspektionen inte lyckats nå upp till de högt ställda kraven och således inte förmått styrka att de i målen aktuella fastighetsmäklarna hade handlat i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.   

Därutöver slog domstolen också fast att en avvikelse mellan utgångspriset och försäljningspriset saknar självständig betydelse vid bedömningen av om det är fråga om ett lockpris eller inte. Vid en bedömning av om det är fråga om systematisk användning av lockpris är det inte tillräckligt att peka på ett antal avvikelser mellan utgångspris och försäljningspris utan det måste det konstateras att ett lockpris har använts i varje enskilt fall.

Det är självfallet av stor vikt att det vid meddelande av påföljd är ordentligt utrett och otvetydigt fastställt att mäklaren ifråga har brustit på det sätt som påstås inte minst då det, som i ett av de två fallen, är fråga om ett så viktigt och ingripande beslut som att återkalla en fastighetsmäklares registrering. Det är därför välkommet att Kammarrätten sagt sitt i denna fråga. Båda domarna har överklagats av Fastighetsmäklarinspektionen och vi följer den fortsatta utvecklingen med mycket stort intresse.   

Niklas Rollgard 
Chefsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 16 juni 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Lockpris Juridik