Nyhet Juridik 25 juni 2015

Mäklare nära avregistrering pga brister i kundkännedom

En mäklare har nyligen varnats pga brister i uppfyllandet av kundkännedom avseende en köpare när transaktionen utförts på distans och köparen betalat köpeskillingen kontant.

FMI inledde ett tillsynsärende gentemot en mäklare med anledning av att det kommit till FMI:s kännedom att mäklaren hade förhörts av polisen avseende ett förmedlingsuppdrag av en skogsfastighet. Mäklaren förelades att ange vilken riskbedömning han hade gjort avseende affären, vilka åtgärder han har vidtagit för att uppnå kundkännedom beträffande köparen samt vilka åtgärder som han har vidtagit för att granska transaktionen med anledning av att köparen betalade köpeskillingen med kontanter.

I det aktuella förmedlingsuppdraget kontaktade köparen mäklaren och ville köpa fastigheten efter att ha åkt förbi och sett att den var till salu. Mäklaren skickade därefter köparen ett köpekontrakt och ett kontonummer där köparen skulle sätta in handpenningen. Kontraktet kom åter underskrivet från köparen tillsammans med en kopia av hans identitetshandling. Parterna träffades några månader senare för att titta på fastigheten, varvid köparen hade med sig resterande del av köpeskillingen i kontanter som han vill betala med. Mäklaren tog emot pengarna men frågade köparen var pengarna kom ifrån. Köparen angav att han hade sålt en båt och att han kunde visa kvittot för mäklaren.
Mäklaren behöll pengarna fram till dess att förvärvstillstånd beviljats för köparens förvärv, därefter sattes de in på mäklarens klientmedelskonto för omedelbar överföring till säljaren.

FMI anser att eftersom köpekontraktet undertecknades av köparen innan mäklaren träffat köparen utfördes transaktionen på distans. I sådana fall finns det en lagstadgad presumtion om hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det innebar att mäklaren hade en skyldighet att vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom om köparen innan transaktionen genomfördes. Av penningtvättslagen framgår att skärpta åtgärder ska vara mer omfattande än de grundläggande åtgärderna, som alltså inte är tillräckliga för att kundkännedom ska anses vara uppnådd i sådana fall. I detta fall var det ostridigt att den kopia av köparens identitetshandling som senare bifogades det undertecknade köpekontraktet inte var vidimerad. Mäklaren vidtog inte heller några ytterligare åtgärder för att uppnå kundkännedom om köparen innan de träffades efter kontraktet undertecknades. Det var först då som mäklaren slutförde kontrollen av köparen och den verklige huvudmannens identitet samt inhämtade information om affärsförbindelsens syfte och art. FMI finner därför att mäklaren, utan att dessförinnan ha vidtagit skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom om köparen av en fastighet, har medverkat till en transaktion genom att köpekontraktet undertecknades, samt att agerandet är varningsgrundande.

Mäklaren har dessutom vid tillträdet tagit emot kontanter i en påse och förvarat dessa i sin ägo utan att dessförinnan ha försäkrat sig om kontanternas ursprung eller granskat affärsförbindelsen närmare. FMI delar inte mäklarens uppfattning att köpprocessen verkade normal och inte heller att det saknades anledning för mäklaren att vidta någon ytterligare åtgärd för att försöka undersöka pengarnas härkomst utöver förklaringen om båtförsäljningen och det kvitto som långt senare bekräftade att försäljningen hade ägt rum. Inspektionen ifrågasätter att mäklaren, med hänsyn till omständigheterna, har nöjt sig med dessa svar utan att skicka någon rapport till polismyndigheten. FMI anser att det har funnits flera konkreta omständigheter i ärendet som var för sig har utlöst en skyldighet för mäklaren att granska transaktionen närmare alternativt avstå från att medverka till den. Genom att underlåta detta har mäklaren åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen, och därigenom god fastighetsmäklarsed, vilket också är grund för en varning.

FMI har allvarligt övervägt återkallelse av mäklarens registrering som fastighetsmäklare och det var med stor tvekan som FMI lät mäklarens agerande stanna vid en varning.

Johanna Stampe
Bitr. förbundsjurist

Skapad 25 juni 2015
Uppdaterad 28 mars 2023
Kundkännedom Juridik