Juridik
Nyhet Juridik 10 februari 2022

Uppdaterade vägledningar och mallar för rutiner och riktlinjer enligt penningtvättslagen

Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare skyldiga att ha skriftliga rutiner och riktlinjer för att hantera och motverka de risker som har identifierats i verksamheten. Rutinerna ska vara riskbaserade och utgå från företagets allmänna riskbedömning. Mäklarsamfundet har tidigare upprättat mallar för rutinerna och dessa har nu uppdaterats.

Tidigare har Mäklarsamfundets mallar utgjorts av ett enda långt dokument med bilagor. För att göra materialet mer lättillgängligt och överskådligt har dokumentet delats upp i flera delar, där varje del motsvarar ett av de områden som rutinerna ska omfatta. Penningtvättslagen ställer krav på att rutinerna ska omfatta följande:

•    Kundkännedomsåtgärder och riskklassificering av kunder
•    Övervakning och rapportering
•    Lämplighetsprövning av anställda
•    Behandling av personuppgifter
•    Skydd för anställda mot hot och hämnd etc

Avsnitten avseende ”Lämplighetsprövning av anställda” och ”Skydd för anställda mot hot och hämnd etc.” är nya avsnitt jämfört med tidigare. Dessa dokument samt ”Behandling av personuppgifter” är skrivna som vägledningar och innehåller tips och råd om vad rutinernas ska innehålla. Varje mäklarföretag måste dock upprätta egna rutiner eller införliva dessa i befintliga styrdokument. Läs mer i respektive dokument.

När det gäller dokumenten ”Kundkännedom och riskklassificering av kunder” samt ”Övervakning och rapportering” kan dessa användas som mallar. Dokumenten med bilagor kan användas som grund för rutiner med de kompletteringar som behövs för att anpassa dem till det enskilda mäklarföretaget. Dokumenten är skrivna och sparade i Word för att underlätta redigering.

I övrigt har dokumenten uppdaterats mot bakgrund av de senaste årens ändringar och tillägg som har skett i penningtvättslagen och FMI:s penningtvättsföreskrifter. Bland annat har åtgärderna för PEP-kontroll och kontroll av kundens verkliga huvudman kompletterats. Efter att den nya fastighetsmäklarlagen trädde i kraft i juli 2021, är det i första hand mäklarföretaget som har ansvar för verksamhetens rutiner och riktlinjer. 

Ett av dokumenten innehåller en vägledning och mall för den allmänna riskbedömningen av verksamheten. Penningtvättslagen innehåller inget krav på att det ska finnas rutiner och riktlinjer för den allmänna riskbedömningen, men dokumentet kan fungera som vägledning när mäklarföretaget upprättar riskbedömningen på egen hand. Mäklarsamfundet erbjuder också en tjänst där mäklarföretaget kan få hjälp med upprättandet och löpande uppdateringar av den allmänna riskbedömningen. Tjänsten är ett samarbete med företaget Acuminor som tillhandahåller ett riskbedömningsverktyg med riskanalyser som Mäklarsamfundets jurister använder för att ta fram en riskbedömning anpassad till mäklarföretagets verksamhet. Mer information om riskbedömningstjänsten finner du här. Där kan du även läsa om systemstöd för kundkännedomsåtgärder.

Vägledningarna med bilagor och mallarna finner du här (obs, endast för medlemmar - kräver inloggning)

Emil Ericsson
Förbundsjurist Mäklarsamfundet
 

Skapad 10 februari 2022
Uppdaterad 20 februari 2023
Penningtvätt Kundkännedom