Emil Cargill-Ek
Nyhet Juridik 28 november 2019

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den 1 augusti 2019 trädde Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Nu är det återigen dags för ändringar av penningtvättsregelverket, men den här gången är det penningtvättslagen som ändras. Ändringarna kommer dock innebära att även penningtvättsföreskrifterna behöver ändras.

De nyheter som främst berör dig som fastighetsmäklare avser bland annat kontrollen av den verkliga huvudmannen. När din kund är en juridisk person är du skyldig att utreda vem som är kundens huvudman, dvs. vem det är som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen. Från och med den 1 januari 2020 ska en sådan kontroll åtminstone omfatta en sökning i registret över verkliga huvudmän. Tidigare har detta inte varit ett uttryckligt krav. 

Syftet med registret över verkliga huvudmän är att fastighetsmäklare och andra verksamhetsutövare som är skyldiga att följa penningtvättslagen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. I registret finns information om ca 800 000 svenska företag och föreningar och motsvarande register finns i samtliga EU-länder. Registret är åtkomligt via Bolagsverkets hemsida och du kan själv logga in och kontrollera vem eller vilka som är angivna som verkliga huvudmän för just dina kunder.

En annan förändring som införs i lagen är att Säkerhetspolisen (Säpo) får möjlighet att begära upplysningar från verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen. Tidigare har det endast varit Polismyndigheten (Finanspolissektionen) som har haft den möjligheten, men nu kan alltså även Säpo begära in uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Införlivandet av det femte penningtvättsdirektivet innebär också krav på att vissa i lagen utpekade skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas när kunden kommer från ett land utanför EES och som har identifierats som ett högrisktredjeland av Europeiska kommissionen. Högrisktredjeländer är länder som man anser har allvarliga brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. De åtgärder som i sådana fall ska vidtas omfattar inhämtande av 

  1. ytterligare information om kunden och den verklige huvudmannen,
  2. ytterligare information om affärsförbindelsens eller transaktionens syfte och art,
  3. information om kundens ekonomiska situation och varifrån kundens ekonomiska medel kommer.

Förutom ovan nämnda förändringar genomförs flera ändringar som inte direkt berör dig som fastighetsmäklare. Bland annat kommer fler kategorier av verksamhetsutövare omfattas av penningtvättslagen. Till exempel kommer konsthandlare och aktörer som handlar med virtuella valutor att anses som verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen.

Lagändringarna kommer att medföra ytterligare en ändring av FMI:s penningtvättsföreskrifter. Som ett led i detta och enligt önskemål från Mäklarsamfundets sida kallade FMI till ett möte tillsammans med FMF, där såväl kommande som nyligen genomförda ändringar av föreskrifterna diskuterades, bland annat den nyligen införda men av branschen ifrågasatta föreskriften att mäklaren vid identifieringen av en kund på distans som saknar e-legitimation, för att uppnå kundkännedom, måste skicka ett bekräftelsebrev till kunden som ska bestyrkas med mottagningsbevis. Mäklarsamfundet framhöll därvid vilka försvårande konsekvenser det kravet leder till och förordade att ett sådant bekräftelsebrev inte längre är ett krav utan istället vara en alternativ eller kompletterande åtgärd vid förhöjd risk. FMI utlovade att se över detta. Samtliga parter fann att denna form av dialog är mycket positiv och enades om att fortsätta samråda på detta sätt.

Mäklarsamfundet arbetar även med att anpassa sina mallar för rutiner och riskbedömning. Uppdaterade versioner kommer snart att finnas på Mäklarsamfundets webbplats för dig som är medlem. Håll utkik i framtida nyhetsbrev för information när de finns tillgängliga.

Länk till registret över verkliga huvudmän hos Bolagsverket

Emil Cargill-Ek
Bitr. förbundsjurist
 

Skapad 28 november 2019
Uppdaterad 13 mars 2023
Penningtvätt Kundkännedom