Jonas Anderberg
Nyhet Juridik 4 april 2019

Blir det en ny Fastighetsmäklarlag?

I augusti 2018 överlämnades utredningen ” Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen” till regeringen. Där föreslogs bland annat att fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av Fastighetsmäklarlagen och att det ska bli möjligt att ingå digitala uppdrags- och depositionsavtal. Då var beskedet att förändringarna skulle träda i kraft den 1 juli 2019. Men, blir det verkligen så? Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg, som deltog som i expert i utredningen, reder ut begreppen.

Den 1 juli närmar sig med stormsteg. Kommer den nya lagen verkligen träda i kraft då? 

Remisstiden löpte ut den 7 december förra året och normalt kommer nästa steg i lagstiftningsprocessen efter ett antal månader i form av en lagrådsremiss följt av en
proposition ytterligare en tid senare som ofta också skickas ut på remiss. I detta fall har ingen av dessa steg ännu tagits, så ett ikraftträdande i sommar som utredningen föreslog, är inte längre aktuellt, vilket vi fått bekräftat från regeringskansliet.

Varför dröjer det? När tror du att det blir verklighet?

Den förklaring vi fått är att detta blivit följden av svårigheterna att få en regering på plats efter valet i höstas och att den nytillträdda regeringen tvingats prioritera andra frågor.
Klart är att någon proposition inte kommer att läggas fram i år. Tidigast i höst kan vi räkna med att få en indikation på när under nästa år det kan ske. En kvalificerad gissning är att ett ikraftträdande kan bli aktuellt tidigast den 1 april, men mer sannolikt den 1 juli 2020.

Vad är Mäklarsamfundets inställning till utredningens förslag?

Jag upplever att vi i allt väsentligt fått gehör för de synpunkter vi framfört i utredningen, även om vi inte nått hela vägen fram på några punkter som vi istället fått argumentera vidare för i vårt remissvar. Sammantaget är vi positiva till förslaget att företagen ska omfattas av fastighetsmäklarlagen och stå under tillsyn. Vi välkomnar också möjligheten att ingå avtal digitalt och att hålla objektsbeskrivningen tillgänglig på ett mer miljövänligt sätt än idag. Det är viktiga anpassningar till en allt mer digitaliserad kundkommunikation. Vi har dock ställt oss frågande till om definitionen av ett fastighetsmäklarföretag är tillräckligt tydlig och avstyrkt förslaget att företaget ska få ett självständigt skadeståndsansvar parallellt med mäklarens personliga ansvar. Vi tror att det kan komma att försämra konsumentskyddet, då det blir oklart vem som bär ansvaret i olika situationer. Vi menar att det bör vara tillräckligt om fastighetsmäklarföretagets skyldigheter övervakas av FMI.

Hur har detta förankrats i branschen?

Just frågan om förankring har jag ansett vara av stor vikt och jag har därför under utredningens gång samlat en referensgrupp med vilken jag kunnat diskutera olika delar av förslaget löpande och som också fått förmånen att träffa utredaren vid två tillfällen. Förslagets olika delar har också diskuterats inför, under och efter avslutat arbete på Mäklarsamfundets branschråd vid tre tillfällen.

Vad är den vanligaste frågan som du får från medlemmarna om förslaget till ny fastighetsmäklarlag? Och hur svarar du?

Det har nog varit hur man ska tolka begreppet ”fastighetsmäklarföretag”, och svaret har i brist på annat fått bli det utredningsförslaget anger; att det är företag där det bedrivs förmedlingsverksamhet av en registrerad fastighetsmäklare.
 

 

Skapad 4 april 2019
Uppdaterad 14 mars 2023
Fastighetsmäklarlagen